Plan- och byggprojekt

Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen

SDN Centrum. Stadsdel Gullbergsvass.

Bild 1. Vy från Drottningtorget, skiss som visar tillåten bebyggelsevolym inom detaljplanen.
Bild 2. Volymskiss som visar tillåten bebyggelsevolym och planerad bebyggelse inom Centralenområdet.
Bild 3. Illustration från perrongområdet mot norr, visar stationstorget och föreslagen bebyggelse. Bild: tmrw
Bild 4. Illustration över takterrasser med grönska och vatten. Bild tmrw

Byggnadsnämnden har gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för verksamheter, handel, bostäder m.m. norr om centralstationen. Planområdet är ca 20 000 kvm stort. Området avgränsas av Nils Ericson terminalen i väster, i söder av befintlig bangård, i öster av uppställningsspåren för pendeltåg och i norr av gränsen för detaljplan för västlänkens station centralen. Planens syfte är att möjliggöra för exploatören att expandera inom sitt område och samtidigt öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Exploatören har tagit fram ett koncept för området, som de kallar RegionCity. Handlingen kan ses som en program- och volymstudie för detta planarbete. Du hittar information från exploatören på www.regioncity.se.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0604/13
Diarienummer FK
FN5026/14
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass

Handläggare

Markägare

Privat