Plan- och byggprojekt

Gunnilse Centrum

SDN Angered. Stadsdel Gunnilse.

Programområdet ligger på båda sidor om Gråbovägen väster om Angereds kyrkby. Syftet är att tillföra ny bostads- och centrumbebyggelse i kollektivtrafiknära läge i samband med en upprustning och lägesändring av Gråbovägen. Avsikten är också att få till stånd en bättre struktur för gång- och cykelstråk inom området. Genom komplettering och nybebyggelse kan 300-400 nya bostäder samt 1-2 ha mark för verksamheter tillkomma.

Vad händer just nu?

Programarbetet är slutfört. Förslag på ny detaljplan är framtagen..

Kommunen har markanvisat till byggherrarna BoKlok Housing, Egnahemsbolaget, Familjebostäder och Jålab Bygg.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - avslutat

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0445/01
Diarienummer FK
FN1352/06

Markägare

Göteborgs stad och privata markägare