Översiktsplan för Göteborg

Översiktsplanen är kommunens långsiktiga vision för hur stadens mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den fungerar som en samlad framtidsbild och är ett verktyg för att sätta enskilda beslut i ett större perspektiv. På så vis blir det tydligt att varje beslut som fattas inom stadsutveckling också måste fungera på lång sikt.

Översiktsplan för Göteborg

Översiktsplanen är helt digital och i plattformens vänsternavigering, under fliken om översiktsplan, finns en instruktionsfilm som visar hur du hittar i den digitala plattformen.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan, som ger vägledning för all detaljplanering och vid beslut om bygglov med mera. Översiktsplanen är godkänd av kommunfullmäktige. 

Fördjupningar och tillägg

Översiktsplanen kan kompletteras, förändras och förtydligas genom olika fördjupningar och tillägg.  En fördjupning kan upprättas när det till exempel krävs en ökad detaljeringsgrad inom ett visst geografiskt område. Ett tillägg kan tillkomma om det krävs mer kunskap inom en särskild planeringsfråga.

Översiktligt och i detalj

Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten både på en översiktlig och detaljerad nivå. Politikerna tar ställning till hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i översiktsplanen och dess fördjupningar och tillägg. I detaljplaner eller områdesbestämmelser regleras mer noggrant hur mark och vatten ska användas, till exempel för bostäder, kontor, parker eller vägar.

Filmen om Göteborgs översiktsplan