Översiktlig planering för Göteborg

Den översiktliga planeringen för Göteborg ger riktningar och lägger fram strategier för hur vi kan uppnå en hållbar utveckling av staden. Vi arbetar fram övergripande planer, studier, utredningar och inventeringar för staden i helhet i samarbete med flera andra myndigheter. Detta används som stöd och underlag för den mer detaljerade planeringen och vid bygglov.

Just nu arbetar Göteborgs Stad med att ta fram en ny översiktsplan. Sedan den senaste översiktsplanen gjordes 2009 har en rad nya och fördjupade inriktningar och förutsättningar tillkommit och därför behövs en ny översiktsplan tas fram.

Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Områdena kan vara viktiga av olika skäl. Det kan exempelvis vara så att områdena innehåller naturvärden eller kulturvärden som är så ovanliga att de gör områdena viktiga för hela landet. Men det kan också vara så att områdena är viktiga för att de ska användas till någon exploatering, till exempel för vägar, järnvägar eller någon energianläggning (t.ex. vindkraft). Områdena kan också vara viktiga för någon näring som rennäringen eller fisket.