Detaljplaner med exploatörsmedverkan

Tanken med detaljplaner med exploatörsmedverkan är att det ska skynda på tiden som det tar från första idén till genomförandet av en detaljplan, främst genom att tiden mellan planbesked och påbörjad detaljplan utnyttjas bättre.

Detaljplaner med exploatörsmedverkan har diskuterats i flera kommuner och har nyligen behandlats i en statlig utredning (SOU 2019:9). Byggnadsnämnden i Göteborg har lämnat synpunkter på näringsdepartementets förslag och har gett i uppdrag till stadsbyggnadskontoret att genomföra ett pilotprojekt för att pröva en större medverkan från exploatörer i detaljplaneprocessen. Fem detaljplaner har utsetts att ingå i pilotprojektet.

Detaljplaner med exploatörsmedverkan kan vara ett sätt att prova hur kommuner kan möta exploatörernas önskan att i högre grad delta i planprocessen och samtidigt utreda om det eventuellt kan korta den tid detaljplanprocessen tar.

Tanken med detaljplaner med exploatörsmedverkan är att det ska skynda på tiden som det tar från första idén till genomförandet av en detaljplan, främst genom att tiden mellan planbesked och påbörjad detaljplan utnyttjas bättre. Detta genom att exploatören kan ges möjlighet att ta fram mer planeringsunderlag.

Ansvaret för upprättandet av detaljplanen ligger fortfarande på kommunen, och det kommer finnas en tydlig gräns för hur mycket exploatören kan bidra till planprocessen. Bland annat föreslår utredningen att exploatören med kommunens tillåtelse får begära yttrande från Länsstyrelsen om vilket planeringsunderlag som Länsstyrelsen kan tänkas behöva för sin granskning av detaljplanen. När underlag tas fram av annan måste kommunen kunna säkerställa att det är framtaget opartiskt och sakligt. I planhandlingarna ska det tydligt framgå vilket underlag som har tagits fram av exploatören.

Den statliga utredningen är ett förslag som kan leda till lagstiftning, men möjligheten för exploatörer att bidra med underlag finns det redan stöd för i PBL.

Fem detaljplaner har utsetts att ingå i pilotprojektet.

Söder om Skattegårdsvägen
Exploatör: Framtiden Utveckling AB
Dnr: 15/1176, 14/0757
Antal bostäder: cirka 350 st

Almedals Fabriker
Exploatör: Platzer/Wallenstam/Svenska Hus
Dnr: 0574/13
Antal bostäder: cirka 200 st

Hälleflundragatan
Exploatör: Fiskebäck 8:1 Förvaltning AB
Dnr: 0278/17
Antal bostäder: cirka 90 st

Skra Bro III
Exploatör: JM
Dnr: 0425/16
Antal bostäder: cirka 300 st

Banvaktsvägen
Exploatör: Wood & Hill
Dnr: 0457/16
Antal bostäder: cirka 10 st

Frågor och svar