3D-data

Det blir allt vanligare att redovisa geografiska data i tre dimensioner. Exempel på detta är 3D-modeller av byggnader. Andra 3D-data är terrängmodeller, punktvis höjdinformation och tredimensionell vektorgrafik. Tredimensionell data samlas in med olika metoder där inmätning, flygfotografering och laserskanning är de vanligaste.

Takkonstruktion


Bild: A Bild: B Bild: C

Dessa data innehåller fotogrammetriskt karterade tak. Olika detaljeringsnivå finns:

A. Kantlinjer som avgränsar olika ytor (wireframe) innehåller samtliga linjedata som krävs för övriga detaljeringsnivåer.

B. LOD3 innehåller tak som är större än 15 m2, takkupor större än 2 m2 och arkitektur som är karaktäristisk för byggnaden.

C. LOD2 innehåller tak som är större än 15 m2 samt arkitektur som är karakteristisk för byggnaden.

Användningsområden

Du kan använda data för takkonstruktioner ​som underlag för skuggstudier, solstudier, siktstudier, bulleranalyser, flödesanalys eller för att skapa 3D-modeller vid nya byggprojekt.

Omfattning

Datat omfattar i stort sett hela kommunen.

Aktualitet

2007-2012

Format

shp, dwg

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Höjdgrid


Bild: A Bild: B


A. Höjdgrid är en markmodell (DTM = Digital terrängmodell B), som redovisar höjddata. Den innehåller bearbetade LIDAR-data ifrån laserskanning år 2010 flugen från cirka 550 meters höjd. LIDAR-Datat har 8 punkter per m2 upphöjd som klassificerats i markyta och därefter interpolerats till ett 0,5 meters höjdgrid, avståndet mellan punkterna är 0,5 meter. Alla punkter är beräknade.

Användningsområden

Höjdgridsdata har låg upplösning och du kan använda den vid en förstudie men inte som projekteringsunderlag. Bild B visar en triangelmodell (TIN) som skapats av datat.

Omfattning

Datat omfattar stora delar av kommunen exklusive södra skärgården samt några ytterområden.

Aktualitet

2010

Format

ascii (xyz)

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Baskartan (f.d. Primärkarta)

Baskartan är en tredimensionell (3D) kartdatabas med hög noggrannhet som innehåller bland annat Göteborgs byggnader. Kartan innehåller kartdetaljer med hög noggrannhet, till exempel byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. Kartan är fotogrammetriskt framställd från flygbilder med en flyghöjd på cirka 1000 meter.

Användningsområden

Du kan använda baskartan som underlag för detaljerad planerings- och projekteringsverksamhet. Utgångsmaterial för upprättande av nybyggnadskartor, förrättningskartor, ledningsdokumentation med mera. Används ofta i kombination med till exempel fastighetskartan för att få en fullständig redovisning över gällande fastighetsgränser, byggnader, vägar med mera.

Omfattning

Datat omfattar hela kommunen. Nivåkurvorna täcker cirka 80 procent av kommunen.

Aktualitet

Fotogrammetrisk ajourhållning av samtliga detaljer med 2 års intervall. Byggnader ajourhålls genom inmätning.

Kartskala

Rekommenderad kartskala 1:200 - 1:2000.

Format

Digital leverans som dwg, dxf, tab, mif och pdf.

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Laserdata


Bild: A Bild: B

Laserdata är en ytmodell (DSM = Digital Surface Model) som redovisar höjddata. Datan bygger på en laserskanning som är gjord från cirka 550 meters höjd. Resultatet är ett digitalt punktmoln (Bild A); LIDAR-data med 8 punkter per m2. Noggrannheten i höjd är cirka 10 cm. Bild B visar överytans höjd. Ytmodellen (DSM) innehåller också en klassificering av ytan i 10 klasser, exempelvis byggnader, markytor, vattenytor, hög- och låg vegetation.

Användningsområden

Generering av 3D-markmodeller för analys av markförhållanden till exempel skredrisk, flödesanalys och siktstudier. Generering av nivåkurvor och underlag för projektering är andra användningsområden.

Omfattning

Stora delar av kommunen exklusive södra skärgården samt några ytterområden.

Aktualitet

2010

Format

LAS

Kostnad

Enligt byggnadsnämndens taxa.

Beställning

Fyll i beställningsformuläret på sidan Beställ kartor och geodata.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Produktkatalog

Produktkatalog för kartor