Rivningslov

Har du planer på att riva en byggnad? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka rivningslov. I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.

Ansök om rivningslov

Här söker du rivningslov

Då behöver du rivningslov

  • du planerar att riva en byggnad eller en del av en byggnad som ligger inom detaljplanelagt
  • när områdesbestämmelserna kräver det.

Då behöver du inte rivningslov

  • när du ska riva utanför planlagt område. Men tänk på att arbetet alltid är anmälningspliktigt. Är du osäker om byggnaden ligger inom eller utanför detaljplanelagt område kan du kontakta stadsbyggnadskontorets kundtjänst.
  • när du ska riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Det gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

När behöver du göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan när du, helt eller delvis, ska riva en byggnad. Det är inte anmälningspliktigt att riva komplementbyggnader. Du får också riva ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk och fiske, exempelvis ladugårdar och stall som inte omfattas av detaljplan, utan att göra en anmälan.

Du behöver ett startbesked

Förutom rivningslov behöver du ett startbesked, där en kontrollplan är fastställd. I din kontrollplan anger du hur du ska ta hand om ditt rivningsmaterial. Innan du river måste du göra en inventering för att se till att olika material tas om hand var för sig. I inventeringen anger du graden av farliga och miljö- och hälsostörande material, samt hur du ska hantera dessa.

Rivningsförbud

Du kan få avslag på din ansökan om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av ett rivningsförbud. Detta gäller även om byggnaden behövs för bostadsförsörjningen eller ska bevaras av historiska, miljömässiga eller konstnärliga skäl.