Lägenhetsregistret

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus är skyldig att lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Även du som är småhusägare och har gjort någon förändring i bostadsarean ska registrera detta i lägenhetsregistret.

Varför ska jag lämna information till lägenhetsregistret?

Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning. Lagen om lägenhetsregister trädde i kraft den 1 juli 2006 och den innebär att alla fastighetsägare med flerbostads- och småhus är skyldiga att lämna in bostadsinformation till det nationella lägenhetsregistret.

Lägenhetsregistret är beroende av korrekta adresser. Stadsbyggnadskontoret fastställer adresserna och håller registret aktuellt. Fastighetsägare är skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till stadsbyggnadskontoret.

OBS! Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas/fastighetsägarnas interna lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.

Fastighetsägare till flerbostadshus

Ägare av bostadshus med flera lägenheter lämnar förslag till lägenhetsnumrering enligtLantmäteriets instruktioner vid ny- eller ombyggnation. Registrering av lägenheter kan bara göras på befintliga byggnader och vi vill få in uppgifterna ungefär en månad innan inflyttning. Vi tar emot uppgifterna via e-post eller brev.

Exempel på hur vi vill att ni levererar lägenhetsuppgifter:

Varför kan jag inte folkbokföra mig på min lägenhet?

Har du problem med att skriva dig på en lägenhet så kan du kontakta oss. Vi kan kontrollera om lägenheten finns i Lägenhetsregistret, men det är Skatteverket som ansvarar för kopplingen mellan personer och lägenhetsnummer. De nås på telefonnummer 0771-567 567.

Småhusägare

Ägare till småhus som villor och radhus behöver bara lämna uppgift om att bostadsarean har ändrats vid tillbyggnad, ombyggnad eller rivning. Ägare av nybyggda småhus ska registrera bostadsarean på sin nybyggda bostad i lägenhetsregistret.

Anmälningspliktig information för småhusägare/småhuslägenheter:

  • Bostadsarea vid nybyggnation, om- och tillbyggnad
  • Rivning

Här anmäler du till lägenhetsregistret

Anmäl dina uppgifter via mejl till adresser@sbk.goteborg.se

Folkbokföringen sker på lägenhet

Den nya lagstiftningen medför att Skatteverket numera folkbokför på fastighet, adress och lägenhet jämfört mot tidigare då enbart fastighet och adress användes. Detta innebär i princip, med vissa undantag, att folkbokföring inte är möjlig där det saknas lägenhetsregister. Vid nybyggnation är det därför viktigt att fastighetsägare med flerbostadshus lämnar in förslag på lägenhetsregister i god tid, alltså senast en månad innan inflyttning. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder ur dessa uppgifter.

Läs mer om hur vi jobbar med adressättning