Boendemiljö

Här hittar du information om till exempel inomhus- och utomhusmiljö samt skadedjur.

Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt- och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Undvik att elda ditt trädgårdsavfall. I Göteborg är det tätt mellan husen och risken är därför stor att dina grannar får besvär av rök om du eldar trädgårdsavfallet. Det bästa är att du tar hand om trädgårdsavfallet på annat sätt. Det är förbjudet att elda annat avfall än trädgårdsavfall.

I Göteborg finns det många lägenheter som har en eller flera väggar av blå lättbetong, där det finns risk för att radonhalterna är högre än referensvärdet. När det gäller markradon ligger Göteborg till största delen i ett låg- eller normalriskområde, men det kan ändå bli problem med radon i bostäder med direkt markkontakt. Vårt kommunala dricksvatten kommer från ytvatten och innehåller inte radon.

Om du har problem med buller i din bostad är det i första hand den som äger bullerkällan som du ska kontakta. Hjälper inte det eller om du inte kan nå rätt person så kan du kontakta miljöförvaltningen. Tillfälliga störningar är dock inget som miljöförvaltningen kan hjälpa till med.

Om du vill ta ner ett träd som står på kommunal park-, natur- och trafikmark, behöver du fylla i och skicka in en blankett.

Störande lukter kan komma från fastigheten du bor i eller från verksamheter i närheten, exempelvis restauranger, bagerier, snusfabriker och raffinaderier. Om det ofta är störande lukt under längre perioder ska du i första hand vända dig till den som orsakar störningen. Om det inte hjälper kan du vända dig till miljöförvaltningen.

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det kan handla om fel som uppstått när huset byggdes eller som uppkommit i efterhand, exempelvis genom sprickor i fasaden eller läckage i rörgenomföringar.

Temperaturen i din bostad varierar beroende på vilken årstid det är. Du har rätt till en viss temperatur i din bostad oavsett årstid. Undantaget är onormalt kalla eller varma dagar som är av tillfällig natur.

Luften inomhus måste kontinuerligt bytas ut mot renare luft. Dålig ventilation kan bidra till hälsoproblem som allergi eller andra överkänslighetsreaktioner. Det kan också medföra att radonhalten blir högre. Risken för att du ska få fukt- och mögelskador ökar också om ventilationen fungerar dåligt.

En eldstad är ett vanligt sätt att värma sin fastighet och samtidigt öka trivseln i hemmet. Det finns många tusen eldstäder installerade i Göteborg som är av varierande ålder och kvalitet. För att förebygga störningar är det viktigt att du eldar med rätt material och på rätt sätt.

Magnetfält är en del av vår vardag och finns hela tiden runt om oss. De uppstår kring elektriska apparater som kylskåp, kaffekokare, hårtork, TV-apparater och trådlösa telefoner. Magnetfält från kraftledningar och radiovågor från mobiltelefoner är också exempel på elektromagnetiska fält.

Om du har problem med skadedjur ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Ofta har fastighetsägaren ett avtal med ett saneringsbolag som du kan vända dig till direkt för snabbare hjälp.

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad som Göteborg. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande.

Asbest är samlingsnamnet för flera mineraler som finns i naturen. De har använts i byggmaterial på grund av mineralernas tekniska egenskaper och är ofarligt när det sitter fast. Det är först vid ombyggnationer som asbest utgör en hälsorisk.