Bygg- och rivningsavfall

Fasta inventarier som tillhör hushållet räknas som bygg- och rivningsavfall och inte som grovavfall. Rivningar av hus ska göras så att material som går att använda igen inte förstörs. Sortera ut farligt avfall, el-avfall och gips.

Ombyggnad, nybyggnad och renovering ger ofta upphov till en mängd avfall av olika slag. Det är viktigt att detta tas omhand på rätt sätt. Vid varsam behandling kan mycket användas igen.

Lämna hela husdelar på Återbruket

På Återbruket, som är en del av Kretsloppsparken, kan du lämna husdelar som fönster, dörrar, spisar och badkar. Återbruket har även container för användbart byggnadsmaterial på alla stadens återvinningscentraler. Mindre mängder bygg- och rivningsmaterial som inte går att återanvända lämnas i annan lämplig container på återvinningscentralen. Be personalen om hjälp om du är osäker.

Vill du beställa en container för ditt bygg- och rivningsavfall kan du anlita valfri entreprenör. Se alltid till att sortera ut farligt avfall, el-avfall, impregnerat trä och gips.

Det här kan du lämna på återvinningscentralen