Felsorteringsavgift

Om avfallet inte sorteras på rätt sätt kostar det både för dig och för miljön. Är sorteringen bristfällig får du betala felsorteringsavgift.

För att kontrollera kvaliteten på sorteringen gör renhållningspersonalen stickprov.

Har du en avfallstjänst där de boende sorterar ut matavfall är det viktigt att det läggs i komposten eller i matavfallssäcken och inte i kärlet för restavfall. Det är också viktigt att de inte lägger sådant som inte är biologiskt nedbrytbart bland matavfallet.

Du får betala för dålig sortering

Är sorteringen bristfällig får du betala en felsorteringsavgift. Avgiften tas ut när vi ger dig ett tredje påpekande om bristfällig sortering. Fortsätter den bristfälliga sorteringen även efter detta kan Kretslopp och vatten besluta om ändring av avfallstjänsten. Då klassar vi om din tjänst till blandat avfall, vilket är dyrare.

Avgift för felsorterat avfall

Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte och fastighetsinnehavaren behöver beställa en extra tömning som blandat avfall eller plocka bort det otillåtna avfallet. I samband med tredje påpekandet om felsortering debiteras en avgift för felsortering.

Matavfall

Enhet

Avgift (kr/enhet)

utan moms

med moms

Kärl och säck – villor och radhus

Hämtställe

304

380

Kärl och säck – flerbostadshus

Hämtställe

458

573

Underjordsbehållare

Behållare

458

573

Mobil sopsug

Tank

458

573

Container

Behållare

3 048

3 810

Matavfall i tank

m3 tankvolym

458

573

Felsorterat i container

Om en container innehåller otillåtet avfall som upptäcks vid hämtning görs ingen tömning. Om otillåtet avfall upptäcks vid tömningen på anläggningen som tar emot avfallet tas en avgift för felsortering ut med 3 048 kr utan moms per tillfälle (3 810 kr med moms). Omklassning av avfallet innebär även att viktavgiften kan ändras, till exempel kan blandat avfall omklassas till grovavfall.

Vi skickar ett påpekande per post

Vi gör ett påpekande genom att skicka ett brev till dig. Tänk efter redan efter första brevet hur du kan komma tillrätta med sorteringen. Kontakta Kretslopp och vattens kundservice så kan vi hjälpa dig.