Information i korthet från idrotts- och föreningsnämnden 17 december

Publicerad 18 december 2019

Idrotts- och föreningsnämnden hade möte den 17 december. Politikerna tog bland annat beslut om att framtiden för Ruddalens skrinnarbana ska utredas.

Framtiden för Ruddalens skrinnarbana ska utredas

Ruddalens skrinnarbana är sedan hösten 2019 stängd på grund av risk för ammoniakläckage. Vad som ska hända med banan är inte bestämt. Förvaltningen får i uppdrag av nämnden att utreda eventuell nya inriktning på området.

Två fullstora sporthallar till Lundby

Det behövs fler sporthallar på Hisingen för att tillgodose föreningslivets behov. Idrotts- och föreningsnämnden vill därför att den sporthall som lokalförvaltningen planerar att bygga i anslutning till en ny skola vid Blackevägen i Lundby utökas till två fullmåttshallar.

Uppdrag att verka för större skolidrottshall i Tuve

Det ska byggas en ny skolidrottshall vid Gunnestorpsskolan i Tuve och denna är inte planerad som fullmått.

Enligt ett yrkande från (V), (MP), (FI), (S) och (D) ger idrotts- och föreningsnämnden förvaltningen i uppdrag att verka för att hallen som byggs blir fullmåttsstorlek.

Ny bidragsmodell ska tas fram

Idrotts- och föreningsförvaltningen har tagit fram en inriktning för en ny bidragsmodell som idrotts- och föreningsnämnden beslutade om. Målet är att den nya bidragsmodellen ska vara mer anpassad till dagens behov hos föreningslivet och förenkla och minska administrationen för både de sökande och föreningskonsulenterna. Föreningslivet kommer att kunna bidra med kunskap och kompetens i ett senare skede.

31 organisationer får bidrag för att driva fritidsanläggningar

31 organisationer får särskilt driftsbidrag för 2020 på sammanlagt cirka 11,5 miljoner kronor. Bidraget går till organisationer som driver en anläggning i Göteborg som kompletterar och/eller förstärker stadens redan befintliga utbud av fritidsanläggningar till barn och unga. Det handlar bland annat om ridhus, sporthallar och anläggningar för exempelvis skateboard och beachvolleyboll.

21 organisationer får särskilt verksamhetsbidrag

21 organisationer får särskilt verksamhetsbidrag för 2020 på cirka 9,6 miljoner kronor. Bidraget ges till ideella organisationer som driver verksamheter som förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg. Cirka en femtedel av den totala bidragssumman ges till organisationer för personer med funktionsnedsättningar. Andra som får bidraget är exempelvis stadslantgårdar och organisationer med lägerliknande verksamhet.

Budget 2020

Idrotts- och föreningsnämndens budget för 2020 har fokus på nämndens grunduppdrag samt kommunfullmäktiges mål och uppdrag till nämnden. Nämndens grunduppdrag är att främja folkhälsa och göra det möjligt för stadens invånare att idrotta och ha en aktiv fritid. För 2020 har kommunfullmäktige satt upp tre mål som är specifika för idrotts- och föreningsnämnden samt elva uppdrag. Dessa mål och uppdrag kommer att konkretiseras i förvaltningens verksamhetsplan som nämnden beslutar om i februari.

I samband med budget fastställdes också regler för föreningsbidrag, taxor för hyra av planer, sporthallar, simhallar, isbanor och inkvartering i skolor och priser i nämndens friskvårdsanläggningar.

Partnerskap för att utveckla och stärka idrottsföreningar

Idrotts- och föreningsnämnden beslutar att ingå i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Västra Götalands idrottsförbund (VGIF) under åren 2020-2021. Syftet är att tillsammans genomföra insatser som får fler barn och unga att delta i föreningslivet och att fler idrottsföreningar utvecklas och blir mer inkluderande.

2020-2021 ska VGIF:

  • organisera rekryteringsprojekt på offentliga mötesplatser tillsammans med idrottsföreningar.
  • årligen genomföra tio frilufts-/föreningsdagar på stadens skolor där närliggande föreningar deltar och elever får prova idrotter.
  • årligen genomgå processarbete med tio barn- och ungdomsidrottsföreningar med fokus på inkludering.
  • ta fram och sprida en webbutbildning om att förebygga, upptäcka och hantera sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp inom föreningsidrotten.

Åtgärder för att motivera unga med funktionsnedsättning till ökad aktivitet

Idrotts- och föreningsförvaltningen har gjort en utredning med fokus på hur barn och unga med funktionsnedsättning kan motiveras till ökad aktivitet. Nu presenteras elva förslag till åtgärder som syftar till att ge fler barn och unga med funktionsnedsättning bättre möjligheter att delta i föreningslivet och/eller på förvaltningens motionsanläggningar.

Förslagen handlar bland annat om att se över möjligheten att anpassa utbud och införa rabatt på förvaltningens motionsanläggningar för målgruppen och att erbjuda barn- och ungdomsföreningar kostnadsfria insatser som hjälper dem att bli mer inkluderande.

Läs mer

Du hittar mer information om de ärenden som togs upp för beslut på idrotts- och föreningsnämndens möte i nämndhandlingarna.

Här finns nämndhandlingarna


    ${loading}