Nämndmöte i Angered med fokus på årsrapport 2018

Publicerad 8 februari 2019

Under stadsdelsnämndens möte den 5 februari ägnades mycket tid åt att gå igenom årsrapporten för 2018. Nämnden röstade även fram sina representanter för ett antal olika råd och arbetsgrupper där politikerna ska finnas representerade.

Årsrapport Stadsdelsnämnden Angered 2018

Under nämndsammanträdet presenterades årsrapport 2018 stadsdelsnämnden Angered. Årsrapporten är en viktig del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning. Rapporten ses som ett verktyg för att skapa en rättvis bild av verksamheten och ekonomin. På så sätt skapas bättre förutsättningar att göra analyser och ta välgrundade beslut.

Årsrapporten innehåller en sammanfattning av uppföljningen av nämndens uppdrag. Uppdragen innebär bland annat att stadsdelen ska kunna leverera hemtjänst till de som behöver, att det finns en socialtjänst som fungerar och att det finns möjligheter för unga att ha en meningsfull fritid.

De ekonomiska resultaten per område presenterades samt vilka utmaningar som varje sektor står inför och vilka viktiga framtidsfrågor som identifierats.

Gemensamt viktiga frågor för sektorerna och dess områden var bland annat kompetensförsörjning, kvalitetsutveckling och förbättrad samverkan.

Ett par andra punkter som presenterades ur årsrapport 2018 var att:

  • antal hushåll med försörjningsstöd har minskat med 10,3 procent i Angered under 2018
  • antal inkomna orosanmälningar inom socialtjänsten har ökat med 27 procent
  • få brukare inom hemtjänsten har valt annan leverantör än den kommunala
  • fritidsgårdarna har fått längre öppettider
  • sjukfrånvaron i förvaltningen minskar något över tid
  • det finns ett nytt stadsutvecklingsprogram för Angered med mål om 8500 nya bostäder år 2030

Bergums fritidslantgård

Under mötet presenterades även en uppdatering om situationen för Bergums fritidslantgård.
Fritidslantgården är från början ett resursnämndsuppdrag och har bedrivits som en besöksverksamhet med djurhållning och lantbruk riktat till skolklasser och andra grupper. Som en verksamhet med djur och lantbruk krävs det ett dagligt arbete för att djuren och omgivningen ska må bra. Det passade därför bra att ha en daglig verksamhet på Bergums fritidslantgård, vilket då slogs ihop med besöksverksamheten.

Under 2019 införs lagen om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet i Göteborgs Stad. Då är det inte längre möjligt att bedriva fritidslantgården tillsammans med daglig verksamhet på det sätt som man gjort tidigare. Daglig verksamhet måste vara en separat verksamhet med en egen budget för att andra aktörer ska kunna konkurrera på ett rättvist sätt.

Öppna möten och sammanträden

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En representant från funktionshinderrådet kom till mötet. En av anledningarna var att nämnden skulle besluta om vilka ledamöter som ska representera stadsdelsnämnden i rådet. Personen berättade även varför hen var ensam representant närvarande på nämndmötet. Hen berättade att det är flera som är engagerade i rådet som har svårt att få ledigt från sina arbeten och svårt att få betalt för förlorad arbetstid. Detta är en fråga som ligger utanför stadsdelsnämndens beslutsmandat men där politikerna uppmanade varandra att ta med informationen tillbaka till sina partier.

Under mötet kom även en representant för ungdomsrådet och berättade om deras verksamhet. Hen berättade bland annat att ungdomsrådet i Angered har omkring 50 aktiva medlemmar som är spridda över stadsdelens olika områden. Under 2018 arrangerade Ungdomsrådet en demokratidag där de bjöd in till workshops och aktiviteter. Demokratidagen 2019 planerar ungdomsrådet att arrangera tillsammans med ungdomsrådet i Östra Göteborg.

Representanten berättade även om projektet Människan bakom uniformen (MBU). Ett projekt där Göteborgs Stads fritidsverksamhet tillsammans med polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, Securitas AB och Göteborgs spårvägar arbetar för en ökad förståelse mellan uniformerad personal och unga.

Övriga punkter

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Val av representanter till lokala pensionärsrådet i Angered
  • Val av arbetsgrupp för ungdoms- och fritidsfrågor
  • Uppföljning av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens granskning
  • Lärjeholms odlarförening

Möten i nämnden

Under våren 2019 kommer stadsdelsnämnden att ha möten 26 mars, 23 april, 21 maj, och 25 juni.

För ytterligare information kontakta:

Johan Fält (M), ordförande för stadsdelsnämnden, 070-996 03 00
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42