Nämndmöte i Angered med fokus på covid-19

Illustration: Visuell kommunikation

Publicerad 31 augusti 2020

På nämndmötet den 25 augusti fick politikerna bland annat information om hur Göteborgs Stad och stadsdelsförvaltningen Angered arbetar med planeringen för hösten med anledning av covid-19. Politikerna beslutade även om etablering av bostad med särskild service vid Kryddhyllan och om jury till Angereds kultur- och föreningspris.

Information om hur förvaltningen arbetar med anledning av covid-19

Förvaltningens smittoläge och bemanningssituation

Smittoläget har stabiliserats och förvaltningen har inte haft någon konstaterat smittad brukare i våra verksamheter sedan 21 juli.

Även bemanningen och tillgången på skyddsutrustning har stabiliserats. Inga enheter har så hög frånvaro att de har rapporterat krisbemanning.

Scenarier inför eventuella nya utbrott av covid-19

Folkhälsomyndigheten (FHM) har tagit fram tre olika scenarier för att stödja planeringen inför den fortsatta utvecklingen av covid-19. FHM bedömer att scenario 1 är mest sannolikt. Scenario 1 skulle innebära en ökande smittspridning under hösten, med en första topp i september och oktober för Västra Götalands del. Göteborgs Stad planerar för att hantera pandemin utifrån detta scenario för att snabbt kunna anpassa insatserna till smittoläget.

Verksamheternas planering och anpassning inför hösten

Alla verksamheter behöver planera hösten för att minska risken för spridning av covid-19. Det kan till exempel handla om att anpassa arbetstiderna för de medarbetare som är hänvisade till kollektivtrafik där det uppstår trängsel för att ta sig till och från arbetet samt att växelvis arbeta hemifrån och på arbetsplatsen där det är möjligt.

Mer information

goteborg.se/covid19 finns information om hur Göteborgs Stad arbetar med anledning av covid-19.

Uppföljningsrapport 

Förvaltningen har just nu en god ekonomi och gör ett positivt resultat för månaden.

Vi ser nu en del av de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, under perioden mars till juni har det kommit en del kostnader. Det har främst varit personalkostnader på grund av ökad frånvaro och inköp av skyddsutrustning. Även inkomsterna har minskat på grund av en lägre beläggning på korttidsverksamhet och vård- och omsorgsboende.

Den 18 maj beslutade nämnden att göra en del satsningar kopplat till covid-19. Varje sektor fick då ett tillskott för att bland annat använda till specialistteam inom hemtjänsten, utökad bemanning under sommaren, och fler sommarlovsaktiviteter. Sedan dess har även föreningsbidraget utökats och äldreomsorgen har fått mer pengar för att fortsätta ha högre bemanning under året.

Etablering av bostad med särskild service vid Kryddhyllan

Politikerna bestämde att det ska byggas en bostad med särskild service (BmSS) för åtta hyresgäster vid Kryddhyllan, Gårdsten. Beslutet innebär att Lokalnämnden kan fortsätta planera och bygga. Beslutet gäller för åtta lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymme.

Plan för Åldersvänliga Göteborg 2021–2024 

Göteborgs Stad har tagit fram en plan för att staden ska bli en bättre plats att åldras på. Planen innehåller många olika aktiviteter, till exempel aktiviteter för att minska det digitala utanförskapet hos äldre. Politikerna tyckte att det var ett bra förslag men vill att planen justeras. Politikerna tycker till exempel att planen behöver innehålla aktiviteter som bidrar till en minskad segregation.

Jury till Angereds kultur- och föreningspris

Stadsdelsnämnden bestämde vilka som ska vara med i juryn för Angereds kultur- och föreningspris:

  • Abdirahman Siyad (S)
  • Marta Fernandez (V)
  • Ahmed Salih (M)
  • Mattias Gerdås (L)
  • Martin Stigebrandt (D)

Stadsdelsnämnden utsåg Ahmed Salih (M) till ordförande för juryn.

Stängt möte för att minska risken för smittspridning

Stadsdelsnämndens möte den 25 augusti var stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Redovisning av kostnadsutvecklingen för köpt vård och boende
  • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
  • Uppföljning av åtgärdsplan utifrån stadsrevisionens tidigare granskningar
  • Rapport från stadsdelsnämndens presidium och råd

Möten med stadsdelsnämnden

Stadsdelsnämndens kommande möten hålls tisdag 22 september, tisdag 20 oktober, tisdag 24 november och måndag 14 december.

Nämndmötena hålls på Blå Stället, Angereds torg 13, klockan 15.30.

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information kontakta:
Johan Fält, stadsdelsnämndens ordförande, 070-996 03 00
Rickard Vidlund, stadsdelsdirektör, telefon 031-365 24 42