Nämndmöte i Angered med tema barnbokslut

Publicerad 2 oktober 2018

Under stadsdelsnämndens möte den 25 september 2018 presenterades bland annat barnbokslutet som belyser barnens situation i Angered. Utöver barnbokslut diskuterade nämnden även uppföljningsrapport 2 och Angereds Hockeyklubb besökte mötet för att diskutera sin ekonomiska situation.

Information om Barnbokslut

I Angered görs ett barnbokslut för att följa upp hur barn har det i stadsdelen. Det görs för att få en helhetsbild och ett samlat underlag för att på ett mer fokuserat sätt arbeta med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Stadsdelsförvaltningen Angered deltar sedan 2004, som enda stadsdel i Göteborgs Stad, i ett nationellt partnerskap för barnets rättigheter.

I bokslutet ingår statistik om barnen i Angered, till exempel vilka åldersgrupper som är störst, hur många barn per hushåll som är vanligast och könsfördelning mellan pojkar och flickor. All statistik jämförs mellan stadsdelen Angered och Göteborg Stad i stort. Undersökningen visade bland annat att nästan hälften av barnen som bor i lägenhet (år 2014) bor trångbott. Att bo trångt betyder här att det bor fler än två personer per rum. Kök och vardagsrum är inte inräknat.

Barnbokslutet visar också att Angereds elever upplever större möjligheter till delaktighet och inflytande i skolan än i Göteborgs Stad som helhet. I den senaste trygghetsundersökningen från 2017 upplever 83 procent av föräldrar med barn i förskola/skola att barnen är mycket eller ganska trygga i skolan. Det är en stor förbättring jämfört med året innan då siffran var 65 procent.

- Det är unikt att vi gör ett barnbokslut. Att vi vill visa på barnens situation i Angered, och lyfta detta för att prata om det som är bra men också det som är mindre bra. Vi behöver alla hjälpas åt, hur kan vi utveckla barnbokslutet? Sa Yvonne Palm (S), förste vice ordförande.

Uppföljningsrapport 2, 2018

Fyra gånger per år gör stadsdelsförvaltningen en uppföljningsrapport som lämnas till stadsdelsnämnden. Uppföljningsrapporten beskriver hur arbetet går i förvaltningen.

Förvaltningens ekonomiska åtgärdsplan som beslutades i mars gäller fortfarande. Det innebär bland annat fortsatta inköps- och anställningsrestriktioner.

Sedan flera år tillbaka har Angereds stadsdelsnämnd fokuserat på tre övergripande mål; förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och ökade resultat i skolan. I målet förbättrad folkhälsa ingår målet om ökat antal personer som deltar i valet 2018. Under mötet presenterades därför de demokratistärkande insatser som gjorts för att öka deltagandet i valet. Genom till exempel medborgarstyrda projektet Angered är här har demokratiambassadörer synts på många platser i Angered fram till valet.

Övriga insatser är bland annat:

 • Föreläsningar och seminarium
 • Filmvisningar
 • Demokratifest och valvaka
 • Camp Demokrati- demokratiskola
 • Förtidsröstning- ett ökat antal lokaler för förtidsröstning
 • Samverkan med föreningsliv vid flera event

Valdeltagandet i Angered har ökat jämfört med förra valet, och i några områden har det ökat så mycket som 6 procentenheter.

- Vårt hårda arbete har gett resultat. Nämnden har haft tydliga mål om ökat valdeltagande. Det här visar att om man inte ger upp så ger hårt arbete långsiktiga resultat. Vi ska vara mycket stolta över detta, sa Ali Moeeni (S) nämndordförande.

- Att öka deltagandet är en viktig och stor fråga. Detta visar att förvaltningen har tagit till sig det och ser att det långsiktiga arbetet är viktigt, sa Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör.

Förlängning av avtal för Hälsoteket i Angered 2019

Nämnden beslutade att godkänna ett års förlängning av avtalet för Hälsoteket i Angered.

Förlängning av avtal om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Angered 2019–2020

Nämnden beslutade att godkänna förlängning av avtal med Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd om familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Angered för perioden 2019-2020.

Övriga ärenden

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

 • Uppföljning av åtgärdsplan gällande stadsrevisionens granskning
 • Redovisning angående handläggningstider inom socialtjänsten
 • Mål- och inriktningsdokument för år 2019
 • Rapport från stadsdelsnämndens presidium
 • Information från stadsdelsdirektören

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade av vad som händer i stadsdelen kan komma och lyssna på politikerna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

Ordföranden för Angereds hockeyklubb (Angered HC) kom till mötet för att diskutera klubbens ekonomiska situation. Det är mycket svårt för idrottsföreningar att få sponsring från privata aktörer. I Angered har många klubbar svårt att hålla kvar medlemmar under längre tid. Detta är ofta viktigt för att kunna få sponsring. Klubben har fått bidrag från stadsdelsförvaltningen tidigare för att köpa in material. Men de har varit tvungna att använda pengarna till att hålla klubben i drift. Klubben vill därför skjuta på sin återbetalning av de pengar som skulle återbetalats i slutet av augusti i år.

- Vi vet att ni behövs i Angered och att ni gör ett viktigt arbete, särskilt för unga tjejer i Angered, sa Yvonne Palm (S), förste vice ordförande.

- Vi ska titta på detta, både för er och för alla andra föreningar i stadsdelen, för att se vad som är möjligt att göra utifrån regelverket. Det är mycket viktigt att vi dels tar hand om invånarnas skattepengar på ett riktigt sätt men också att vi värnar likvärdighetsprincipen. Det innebär att vi ger alla lika möjligheter och inte gör skillnad på de föreningar och verksamheter som finns i Angered, sa Ali Moeeni, nämndordförande.

En invånare i Lövgärdet önskar att politikerna ska ha på sig namnskyltar under nämndmötena. Särskilt bra hade det varit när mötet har paus och politikerna är ute i kaféet för att vara tillgängliga och prata med allmänheten. Politikerna meddelar att de har namnskyltar och att de ska uppmuntra varandra att bära dem under mötena.

Från Storås kommer en invånare till mötet för att tala om trappan vid hållplatsen vid viadukten. Den har varit i mycket dåligt skick sedan mars i år. Personen har varit i kontakt med nämndens ordförande om ärendet vid ett tidigare tillfälle. Ordförande har då bett personen i fråga att komma på nämndens möte för att uppmärksamma mötet på frågan. Ärendet med den trasiga trappan har skickats vidare till ansvarig förvaltning, park och natur.

En tredje person besöker stadsdelsnämndens möte efter att ha sett den annons som finns i tidningen inför varje möte. Personen uppskattade att det fanns en annons då det kändes mycket välkomnande. Hen uttrycker även att det är intressant att få höra vad politikerna gör och att hen bara vill att allting ska gå bra för nämnden i deras arbete.

Möten med stadsdelsnämnden

Under 2018 sammanträder politikerna i nämnden den 23 oktober, 27 november och 18 december.

För ytterligare information kontakta:

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22
Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 031-365 24 42

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möten