Nämndmöte 13 februari med tema Angered förr och nu

Publicerad 16 februari 2018

Under nämndens möte fick åhörare och nämnd vara med på en historisk resa genom Angered, samt ta del av bland annat årsrapporten för 2017.

Mötet inleddes med en resa genom tiden tillsammans med historikern Bo Göran Einarsson som presenterade utvecklingen i Angered från 1800-talet till i dag. Det var tydligt att mycket hade hänt bara på de senaste 50 åren med bostäder, vägar och järnvägar som har byggts på det som tidigare var skogs- och åkermarker. Efter tidsresan fortsatte dagens genomgång av nämndärenden.

Uppföljningsrapport 4 - årsrapport 2017

Årsrapporten är en viktig del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning och bidrar till att ge en rättvisande bild av verksamheten och ekonomin för att möjliggöra relevanta analyser och beslut.

Under 2017 blev det ett överskott i nämnden på knappt två miljoner kronor. Detta berodde bland annat på en positiv utveckling gällande försörjningsstödet.

Under dragningen i nämnden var det framförallt fokus på läget inom stadsdelsnämndens tre målområden; förbättrad folkhälsa, ökad trygghet och förbättrade resultat i skolan.

Förbättrad folkhälsa

Ett mått för att mäta folkhälsa är hur stor andel av befolkningen som kan tänka sig att rösta vid valet, något 56 procent i åldersgruppen 19-24 år uppger att de vill göra. För att höja siffran har demokratistärkande insatser startats. En annan viktig del i folkhälsoarbetet är att minska antalet personer som behöver försörjningsstöd och att de istället kommer ut i egen försörjning. Under 2017 har antalet personer med försörjningsstöd minskat.

Ökad trygghet

Den senaste trygghetsvaneundersökningen visar att tryggheten ökar. Under 2017 har det arbetats mycket för att motverka våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Under året har det även varit fokus på att skapa tillit och förtroende. Ett projekt som har löpt under året som kopplar till tillit och förtroende är Demokrati i Angered.

Förbättrade resultat i skolan

Under året har närvaron i skolan följt en positiv trend och kvaliteten i fritidshemmen har utvecklats. 72 procent av alla elever har godkända betyg. Hälften av eleverna har betygen D-A.

– Ni har gjort ett bra jobb att få till detta, säger Ali Moeeni (s), stadsdelsnämndens ordförande i Angered.

– Detta är en väldigt fin sammanställning som visar upp det goda arbetet som skett under 2017 i vår stadsdel, säger Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör i Angered.

Remissvar från stadsdelsnämnden Angered - Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap - SOU 2017:96

Angereds stadsdelsnämnd har fått ge remissvar på en utredning kring Utvidgat hinder mot erkännande av barnäktenskap som har tillsatts av regeringen. Nämnden anser att remissen följer barnkonventionen och leder till att det blir lika för alla barn. I praktiken innebär dock inte förslaget förändrade arbetssätt för stadsdelsförvaltningen, något som stadsdelsnämnden har med i sitt remissvar.

Överenskommelse mellan kommunstyrelsen och stadsdelsnämnden Angered avseende utförande av hemtjänst enligt LOV

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat att införa valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem (LOV) för hemtjänst. Valfrihetssystem innebär att invånare i Göteborgs Stad som har beviljats hemtjänst kan välja Göteborgs Stads hemtjänst eller en privat utförare.

Vid införandet av valfrihetssystem enligt LOV för hemtjänst skriver kommunstyrelsen överenskommelser med respektive stadsdelsnämnd om kraven på Göteborgs Stads hemtjänst när stadsdelsförvaltningen är utförare. Överenskommelsen som nämnden beslutade om innebär i grunden att samma villkor ska gälla för både externa och kommunala utförare.

Övriga punkter

Nämnden fick information om att det ekonomiska läget i stadsdelen kommer att bli svårare under 2018 än under föregående år. Andra stadsdelar i Göteborgs Stad har haft en liknande utveckling. För att hantera detta kommer det att tas fram handlingsplaner för hur stadsdelsförvaltningen ska förbättra det ekonomiska resultatet.

Omorganisation av stadsdelsförvaltningen i samband med att förskola och skola lämnar och bildar två nya förvaltningar, var ett annat ämne som nämnden fick information om. Förslaget på hur organisationen ska se ut i Angereds stadsdelsförvaltning har nu samverkats med facken. Därmed är nu ramarna på plats för hur organisationen ska se ut efter 1 juli 2018.

I övrigt pratade politikerna bland annat om:

  • Yttrande angående att ge kommunanställda möjlighet att ge blod på betald arbetstid.
  • Ändring av delegationsordningen med anledningen av skolplikt från sex års ålder.
  • Svar till Skolinspektionen efter uppföljande tillsynsbeslut för Göteborgs Stad/Angereds grundsärskolor.
  • Yttrande angående utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetsystem enligt LOV, daglig verksamhet.
  • Yttrande gällande remiss avseende reviderat reglemente för Social resursnämnd.

Öppna möten

Politikernas möten är öppna för allmänheten. Det betyder att alla som är intresserade kan komma och lyssna. Klockan 17 får allmänheten ställa frågor till politikerna.

En person som har ett avtal med stadsdelsförvaltningen om användning av en gård, Björsjöås i Vättlefjäll, undrar varför det inte är fler skolor som åker dit för att använda gården för till exempel sommarverksamhet. Ansvarig tjänsteperson svarar att skolor uppmanas att åka upp dit, men att det till exempel kan vara svårt att ta sig dit för personer som behöver god tillgänglighet.

En annan person som bor i Hammarkullen tycker att de sociala klyftorna blir större mellan fattig och rik, och undrar varför det inte görs något åt det där han bor. Stadsdelsnämnden svarar att det finns mycket kvar att göra i Göteborg men att det går framåt. De senaste åren har det varit flera satsningar i området, till exempel upprustning av Hammarkulletorget, skapande av bemannad parklek, aktivitetshus för föreningslivet och nytt bibliotek i kombination med medborgarkontor i Hammarkullen.

Möten med stadsdelsnämnden

Under våren och sommaren kommer stadsdelsnämnden att ha möte 27 mars, 24 april, 29 maj och 19 juni.

Nämndhandlingar

Här hittar du alla handlingar från nämndens möte.

För ytterligare information kontakta

Ali Moeeni, ordförande för stadsdelsnämnden, 072-571 38 22

Rickard Ernebäck, stadsdelsdirektör, 070-651 80 22