Frågor och svar om Västsvenska paketet

Vill du veta mer om Västsvenska paketet? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren. Hittar du inte svar på just det du vill veta, kan du ställa en fråga direkt till Frågelådan för Västsvenska paketet.

Frågelådan

Här hittar du frågor och svar som kommer in via Frågelådan

Vad är Västsvenska paketet?

En rad stora satsningar på kollektivtrafik, järnväg och vägar med start från 2010 och 17 år framåt. Det är också en "paketlösning" där regionala, lokala och statliga medel tillförs för att kunna tidigarelägga satsningarna.

Behövs satsningarna?

En förutsättning för att skapa en attraktiv, hållbar och växande region är att ändra transportsystemet och utveckla kollektivtrafiken, järnvägar och vägar.

Göteborg är en av landets viktigaste tillväxtmotorer och utvecklingen är betydelsefull för hela Västsverige men också för hela landet. Väg- och järnvägsnät har brister både i kapacitet och standard. Med bättre transportmöjligheter kan den lokala arbetsmarknaden i och omkring Göteborg växa på ett hållbart sätt, vilket är bra för näringslivet och det blir lättare för människor att nå arbetsplatser, skolor och kulturevenemang.

En ökning av biltrafiken påverkar miljön negativt. Mer människor och gods i systemet kräver ett utbyggt, säkrare och mer hållbart transportsystem.

Satsas det mer i Västsverige än på andra ställen?

Nej. Kollektivtrafik, järnvägar och vägar behöver utvecklas på liknande sätt som redan skett i Sveriges två andra storstadsregioner Malmö och Stockholm.

Vad innehåller paketet?

Kollektivtrafiksatsningar

Kollektivtrafiksatsningar inför trängselskatten januari 2013 blev det fler bussfiler, fler busslinjer, tätare turer, perrongförlängningar, pendelparkeringar för både bil och cykel. Fler tåg, bussar och spårvagnar (finansierades utanför paketet). Målet är att fördubbla resorna i Göteborgsregionen med kollektivtrafik till år 2025 och i det arbetet är satsningarna i Västsvenska paketet mycket viktiga. Västlänken är en mycket viktig del för att öka andelen resor i kollektivtrafiken.

Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder

Miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i samband med ökad kollektivtrafik och ändrad trafikering (till exempel cirkulationsplatser och bullerplank).

Trängselskatt

Har flera syften, är en åtgärd för att bromsa upp de negativa miljökonsekvenserna som ökad biltrafik medför, ska minska trängseln och ge mer plats för kollektivtrafik och cykel i centrala Göteborg. Skatten är också en viktig del för att finansiera satsningarna i Västsvenska paketet.

Frågor och svar om trängselskatt - Transportstyrelsen

Hisingsbron

En ny bro över Göta Älv - delfinansieras av medel inom Västsvenska paketet. Götaälvbron som vi använder i dag är enda förbindelsen för spårvagn över älven och ska vara ersatt år 2021.

Frågor och svar om Hisingsbron

Marieholmstunneln

En vägtunnel under Göta älv i Göteborg som ska avlasta trafiken i Tingstadstunneln och minska sårbarheten och öka tillgängligheten för trafik över älven. Tunneln är en fortsättning på Partihallsförbindelsen som binder samman E20 och E45. Arbetet med att bygga tunneln har startat och ska vara klart 2020.

Frågor och svar om Marieholmstunneln - Trafikverket

Västlänken

En tunnel under Göteborg med tre nya stationer (och fler uppgångar) som omgärdar citykärnan och ger många människor gång- eller cykelavstånd till ett pendel- eller regiontåg. Mer storstadsmässigt transportsystem som kan transportera många fler människor in till och i Göteborg på ett hållbart sätt.

Läs mer om Västlänken - Göteborgs stad

Frågor och svar om Västlänken - Trafikverket

Frågor och svar Västlänken - Västtrafik

Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen

Läs mer om stadsutveckling Gamlestaden

Varför så många satsningar i Göteborg?

Skälet är att Göteborg är kärnan i regionen och motorn för tillväxt. Kärnan behöver utvecklas och det kommer hela Västsverige till godo. Det händer saker även utanför Göteborg. Men visst, det ska byggas två tunnlar, en bro och tre pendeltågsstationer i Göteborg.

Är detta alla satsningar på infrastruktur (järnväg, väg) som görs i Västsverige?

Nej. I statens investeringsplan för infrastruktur i Västsverige ingår ytterligare 21 miljarder under åren 2010 till 2021.

Vad kostar hela Västsvenska paketet?

Beräknade investeringar är cirka 34 miljarder.

Hur ska det betalas?

Staten står för hälften, 17 miljarder, och hälften av pengarna kommer från regionala och lokala medel där trängselskatten beräknas bidra med ca 14 miljarder fram till år 2037.

När sätter det igång?

Satsningar på kollektivtrafiken är redan igång. Inför januari 2013 (när trängselskatten infördes) och även därefter gjordes stora satsningar i form av fler bussfiler, fler busslinjer, tätare turer, perrongförlängningar samt pendelparkeringar för både bil och cykel. Fler tåg, bussar och spårvagnar.

Planering och projektering för järnvägstunneln Västlänken har startat, en järnvägsutredning är gjord och planen är att man sätter spaden i marken år 2018. Även planeringen för hisingsbron är igång. Bygget av Marieholmstunneln startade 2014.

Vilka är det som ansvarar för paketet?

Det är ett samarbetsprojekt där Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs Stad, Region Halland samt Trafikverket (huvudman i projektet) har avtalat om samarbete.

Västtrafik samordnar och upphandlar kollektivtrafiken och Transportstyrelsen ansvarar för trängselskatten.

Läs mer om Västsvenska paketet - Trafikverket