Åldersvänlighet berör samtliga förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. Alla ska med.

Underlag till plan för Åldersvänliga Göteborg

I arbetet med att bli en åldersvänlig stad ingår att ta fram en handlingsplan. Nu finns en sådan för Åldersvänliga Göteborg. Planen som kommer att bli ett stadenövergripande styrdokument är just nu ute på remiss.

Vad händer nu?

Den 20 maj beslutade kommunstyrelsen att skicka planen på remiss till förvaltningar och bolag för att få synpunkter kring förbättringar, tydligare ansvarsfördelning och att bedöma den ekonomiska dimensionen. Efter att remissvaren kommit in och sammanställts, ska planen till Kommunstyrelsen för beslut. Godkänner kommunstyrelsen planen går den sedan vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Remissinstanser:

Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden, Park- och naturnämnden, Nämnden för konsument- och medborgarservice, Kulturnämnden, Stadsdelsnämnden Angered, Stadsdelsnämnden Centrum, Förvaltnings AB Framtiden, Boplats Göteborg AB, Idrott- och föreningsnämnden, Göteborgs Stads Pensionärsråd, Göteborgs Stads HBTQ-råd

Syftet med planen

Syftet med Åldersvänliga Göteborgs plan är att möjliggöra att staden blir en bättre plats att åldras på med hjälp av utvalda aktiviteter som beskrivs i planen. Aktiviteterna är tidsatta, har en tydlig ansvarsfördelning vad gäller genomförande och uppföljning.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Vill du lämna synpunkter eller har frågor om underlaget till Göteborgs Stads plan för Åldersvänliga Göteborg 2021- 2024? Kontakta Lisa Holtz, processledare stadsutveckling via mejl, telefon eller sms: lisa.holtz@stadshuset.goteborg.se, 072 856 54 96