Trygghet och trivsel

I skolan ska alla barn känna sig trygga. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Om du som elev upplever dig kränkt eller diskriminerad prata med din klasslärare, rektor eller någon annan vuxen på skolan. Skolan ska hjälpa dig och göra något för att stoppa kränkningarna. Till vår hjälp i det arbetet har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den innehåller:

  • Kartläggning och utvärdering av tidigare års arbete
  • Mål för det främjande och förebyggande arbetet
  • Konkreta insatser under läsåret
  • Rutiner för utredning, åtgärder och uppföljning av kränkningar

Kontakta skolan för att läsa hela planen.

Om du inte är nöjd

Om du eller ditt barn upplever något problem i skolan är det oftast bäst att prata direkt med oss i personalen eller med rektorn. Det är rektorn som ska se till att barnen får det stöd de behöver och är den person som beslutar om olika åtgärder. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen.

Om du upplever att du inte blir lyssnad på kan du gå vidare och kontakta områdeschefen för grundskolan i din stadsdel, kontaktuppgifter kan du få från oss eller om du kontaktar stadens kontaktcenter.

Om du misstänker att en skola inte följer de lagar och regler som finns, till exempel när det gäller mobbning och kränkande behandling kan du göra en anmälan till, Barn och Elevombudet, BEO och Skolinspektionen.