Så här har granskningen gått till

Alla inkomna förslag har granskats av en arbetsgrupp bestående av olika kompetenser inom stadsdelsförvaltningen. Här beskrivs hur den har gått till och vad resultatet blev.

Granskningen av de inkomna förslagen har gjorts i två steg. I det första steget har frågor utifrån reglerna för medborgarbudget ställts:

 • Är det ett förslag?
 • Är förslaget i linje med temat Möte mellan människor?
 • Riktar sig förslaget till boende i Östra Göteborg?
 • Kan förslaget genomföras och avslutas under 2019?
 • Ryms förslaget inom budget?
 • Är det möjligt för SDF Östra Göteborg att genomföra?

Här var kravet att samtliga rutor skulle vara gröna för att förslaget skulle gå vidare till granskning nummer 2.

I andra steget skattades förslagen utifrån följande frågor:

 • Är förslaget är nyskapande och innovativt?
 • Ger förslaget förutsättningar till fortsatta möten mellan människor?
 • Är det en aktivitet som saknas idag?
 • Riktar sig aktiviteten till många?
 • Hur förhåller förslaget sig till de senaste trygghetsundersökningarna och pågående eller planerade åtgärder inom ramen för trygghetsarbetet?
 • Kan förslaget kopplas till något av fokusområdena inom Jämlikt Göteborg?
 • Tar förslaget några av diskrimineringsgrunderna i beaktande?
 • Kan förslaget kombineras med andra förslag och därigenom bli bättre?

De förslag som slutligen valdes ut som förslag för juryn att ta ställning till gjordes genom en helhetsbedömning.

För att göra granskningarna användes två matriser med tabeller och färgkodning. Nedan finns två dokument som visar resultatet.

Vad händer med de förslag som inte vinner?
Alla förslag är värdefulla och kan hjälpa oss att bli bättre. Förslag som inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten tas om hand av förvaltningen och kommer att sammanställas som synpunkter. I de fall förslaget rör någon annan förvaltning, till exempel Park- och natur eller Idrott- och förening, skickar vi det vidare till dem.