Yrken

Det finns många yrken inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård. Arbetsuppgifterna varierar beroende på verksamhet, arbetsplats och målgrupp. Här kan du läsa om de vanligaste yrkena inom stadens äldreomsorg. De fem första i listan har vi beskrivit djupare.

Undersköterska

Som undersköterska arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. Du hjälper till med personlig omsorg, måltider, byter kläder, är ett stöd i sociala aktiviteter, ger sårvård och kan på delegation dela ut medicin. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och krävande. Som kontaktpersonal har du ett närmare ansvar för ett antal personer och dess anhöriga. Som undersköterska är du ofta en del i ett team och samarbetar med andra undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biståndshandläggare. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra, dokumentera och följa upp omsorgsarbetet tillsammans med personen som har behov av stöd och hjälp.
Läs Metro-artikeln med Susanna Mateus Gloria, undersköterska på demensboende i Västra Göteborg.

Vårdbiträde

Som vårdbiträde jobbar du med service och personlig omsorg om den enskilde, stöd vid måltider och stöd i sociala aktiviteter. Du motiverar och stimulerar den äldre utifrån hens individuella förutsättningar, behov och önskemål. Du får ta del av många personers erfarenheter och livssituationer vilket gör att du växer som människa. Du arbetar tillsammans med dina kollegor i vård- och omsorgsarbetet. I arbetsuppgifterna ingår att följa genomförandeplanen, planera, genomföra och dokumentera omsorgsarbetet ihop med den enskilde. Som vårdbiträde anställs den som har en vård och omsorgsutbildning om 800 gymnasiepoäng.

Biträde

Från 1 januari 2019 anställs den som saknar vård- och omsorgsutbildning som Biträde äldreomsorg, exempelvis sommarvikarier. För fortsatt arbete krävs gymnasieutbildning med inriktning vård och omsorg.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska ger du omvårdnad till personer för att förebygga, behandla och lindra symtom, sjukdomar och funktionsvariationer. Det är viktigt att du kan få personen att känna sig trygg och omhändertagen och se hens behov av hjälp och stöd. Du ska kunna förklara vad som ska hända och svara på både patientens och anhörigas frågor. Du leder och planerar omvårdnadsarbetet på det särskilda boendet eller i hemsjukvården. All omvårdnad utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att personen sätts i centrum – inte symtomen, sjukdomen eller funktionsvariationen. Vanliga arbetsuppgifter är att ta prover, ge injektioner, sätta kateter, lägga om sår, ansvara för medicinering och föra journalanteckningar. Du handleder och utbildar omvårdnadspersonalen för att kunna överlämna vissa uppgifter, så kallad delegering. Du samarbetar med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal.
Läs Metro-artikeln med Massoud Nekoui, sjuksköterska i hemsjukvården i Angered.

Arbetsterapeut

Som arbetsterapeut gör du det möjligt för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller åldrande har nedsatt förmåga att klara vardagen. Ditt arbete är omväxlande. Du tränar människors funktioner, ibland deras förmåga att hålla kontakten med sina vänner. Tillsammans med den enskilde anpassar du ibland hemmet eller arbetsplatsen till nya villkor. Ofta hittar du lösningar och hjälpmedel som gör stor skillnad i människans vardag. Du arbetar i team med andra yrkesgrupper såsom fysioterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor. Du handleder omvårdnadspersonal och anhöriga. Läs metroartikeln om Göteborgs Stads nya Silviaarbetsterapeut Maria Landin.

Fysioterapeut (ny titel sedan 2014)

Som fysioterapeut/sjukgymnast tränar du människor att behålla eller förbättra sin hälsa genom rörelse och fysisk aktivitet. I dialog med personen ansvarar du för bedömning, val av åtgärder, genomförande och uppföljning av behandling samt utvärdering. Neurologiska sjukdomar, demenssjukdomar, psykiatriska sjukdomar, reumatism och smärtlindring är några exempel på områden som du arbetar med. Du arbetar med att stödja människor att hantera sin smärta och funktionsvariation genom olika verktyg. Att motivera sina patienter att träna och kämpa på egen hand är en viktig del i arbetet. Ofta lägger du upp långsiktiga träningsprogram. Du arbetar också förebyggande, bland annat undervisar du olika yrkesgrupper som till exempel omvårdnadspersonal, i att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar för att undvika belastningsskador och utifrån patientsäkerhet.

Biståndshandläggare

Som biståndshandläggare handlägger du ärenden om olika former av bistånd, det vill säga stöd och hjälpinsatser, från kommunen. Du möter alla olika svårigheter som människor kan drabbas av och arbetar för att främja ett värdigt åldrande genom att stötta och vara med i en avgörande del av deras liv. Den enskilde tar oftast kontakt på eget initiativ där du informerar om vad kommunen kan hjälpa till med och hur olika typer av stöd fungerar. Sedan utreder du personens behov genom ett samtal med den sökande i personens hem och beslutar om omfattningen av stöd utifrån personens behov, ett så kallat rambeslut. Många gånger är en anhörig med. Mötet kan också ske på sjukhuset tillsammans med sjukhuspersonal inför att en person ska komma hem eller flytta till ett alternativt boende. Du vägleder den sökande att hitta lösningar för att få vardagen att fungera så det är viktigt att ni har en bra dialog. Ibland behöver du ta in ytterligare material till din utredning som till exempel läkarintyg. Du samarbetar med omvårdnads- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen. Uppföljning och utvärdering av beslutet sker kontinuerligt. Yrket innebär både självständigt arbete och samverkan internt och externt. Du behöver vara bra på att kommunicera och får ta mycket eget ansvar.


Fler yrkesroller

Här listar vi några fler yrkesroller som du kan stöta på inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Det kommer nya yrkesroller då arbetssätt, metoder och teknikutvecklingen går snabbt framåt.

Administratör för planering hemtjänst

Administrativt jobb med ansvar för att planera omsorgsarbetet och bland annat lägga schema för omsorgspersonal inom hemtjänst. Gymnasienivå och arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Läs Metro-artikeln med Daniel Ahlqvist som har det här jobbet på Backa hemtjänst i Norra Hisingen.

Boendestödjare

Du arbetar med personer med psykiska funktionsvariationer. Tillsammans gör ni praktiska saker som att planera vardagen och exempelvis stödjer du personen att betala räkningar, handla och laga mat. Du hjälper till i kontakter med myndigheter, läkare och hyresvärd. En viktig uppgift är att träna personerna socialt för att öka deras förmåga att klara sin vardag. Gymnasienivå inom vård och omsorg, önskvärt med inriktning psykiatri.

Enhetschef

Som enhetschef styr, leder och utvecklar du verksamheten. Du arbetar för att möta omsorgstagarnas behov och ge medarbetarna förutsättningar att utveckla sin kompetens. Du ansvarar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med övriga enhetschefer och områdeschef. Utbildning: högskolenivå Socionomprogrammet eller likvärdig högskoleutbildning. Läs den fullständiga uppdragsbeskrivningen för enhetschefer inom äldreomsorg samt hälso- och sjukvård här.

Omsorgshandledare

Som omsorgshandledare handleder och stödjer du kollegor i vardagsarbetet kring den äldre utifrån deras behov, nya metoder och arbetssätt. Du leder utvecklingsarbete för att säkra en god omsorg utifrån den nationella värdegrunden. Karriärväg för undersköterskor som läst vidare på yrkeshögskolenivå.

Serviceassistent

Som serviceassistent arbetar du i den gemensamma miljön på äldreboendet. Arbetsuppgifterna är varierande, exempelvis att organisera och fylla på förråd, städ, tvätt och service i köket i samband med bland annat måltider. Du ingår i teamet för att tillsammans säkra en god service och omsorg på äldreboendet. Förkunskaper: 1-års studier inklusive arbetsplatslärande på en arbetsplats med inriktning serviceassistent. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen ansvarar för utbildningen i samverkan med stadsdelarna. Läs om serviceassistenten Maliha Mohammad i en artikel i Vårt Göteborg.

Socialsekreterare

Som socialsekreterare handlägger du ärenden om olika former av bistånd, det vill säga stöd och hjälpinsatser, för personer under 65 år. Se även beskrivning för biståndshandläggare ovan. Utbildning: Socionomprogrammet eller likvärdig högskolebakgrund.

Specialistsjuksköterska

Karriärväg för sjuksköterskor som vidareutbildat sig på högskolenivå inom exempelvis vård av äldre. Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet samt 60 högskolepoäng inom fördjupningsområdet.

Specialistundersköterska

Karriärväg för undersköterskor som läst vidare på yrkeshögskolenivå och specialiserat sig. Du kan exempelvis arbeta som omsorgshandledare, se ovan, eller som huvudhandledare för studenter/elever på olika utbildningsnivåer. Utbildning: Gymnasienivå inom vård och omsorg samt vidareutbildning på minst 200 yrkeshögskolepoäng.

Stödassistent

Arbetar för att stödja personer till ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dennes livssituation, önskemål och förutsättningar, oftast inom funktionshinderområdet. Gymnasienivå inom vård och omsorg eller barn och fritid med inriktning funktionshinder.

Stödpedagog

Du arbetar nära personen och vägleder övrig personal i att hitta pedagogiska lösningar vid utmaningar i arbetet runt varje person. Kvalitetssäkrar och stödjer i social dokumentation med särskilt fokus på att följa upp och utvärdera den enskildes mål. Utbildning: Gymnasienivå inom vård och omsorg eller barn och fritid med inriktning funktionshinder och minst ett års påbyggnad på högskole- eller yrkeshögskolenivå.

Äldrekonsulent

Som äldrekonsulent arbetar du strategiskt inom folkhälsa. Du utvecklar, driver, leder och samordnar aktiviteter inom hälsofrämjande- och förebyggande verksamheten. Karriärväg för bland annat undersköterskor och äldresamordnare som läst vidare. Utbildning: Yrkeshögskola alternativt högskoleutbildning med inriktning hälsofrämjande arbete, socialt förändringsarbete, kultur och folkhälsa.

Äldresamordnare

Tillsammans med de äldre planerar du aktiviteter inom hälsofrämjande- och förebyggande verksamheten, såsom på träffpunkter och andra mötesplatser. Driver och leder arbetet för att skapa oberoende och stärka personens resurser. Gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller likvärdigt med inriktning exempelvis hälsa, kultur eller teknik. Önskvärt med eftergymnasial utbildning.

Vill du utbilda dig inom vård och omsorg? Läs mer här.