Normer

Normer är oskrivna regler i samhället. I många fall är de förutsättning för att vi ska fungera tillsammans. Andra normer, till exempel de som rör utseende, språk eller sexualitet kan påverka negativt och begränsande.

Koppling till diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Material för fortbildning/utbildning

 • Boken I normens öga ger grundläggande kunskap runt normer samt är även ett metodmaterial som syftar till att ge pedagoger och annan skolpersonal möjligheter till att arbeta med normer och värderingar som stiftelsen Friends har tagit fram. Här hittar du boken
 • Friends har gratis webbkurs, du skapar lätt en inloggning
  Bli normmedveten: Hur kan vi utmana och förändra ojämlika och begränsande normer som skapar maktförhållanden och sociala orättvisor? Hur ser vi till att alla barn och unga får så bra förutsättningar som möjligt att utforska och bli den som hen vill vara? Webbkursens längd 30 min
  I den här webbkursen får du:
  Kunskap om vad normer är, hur de skapas och hur de leder till maktförhållanden och sociala orättvisor.
  Reflektera kring dina egna erfarenheter och privilegier
  Verktyg för att arbeta med att utmana och förändra ojämlika och begränsande normer.
  Här kan du läsa mer och logga in
 • Film/föreläsning kopplad till normer. Den ger lärare och annan personal en bra gemensam grund att stå på. Föreläsare är Lotta Björkman som är pedagog och lärarutbildare. Här hittar du filmen

    Material för undervisning

    •  Välkommen till Normfabriken År 2015 arbetade en teaterpedagog och en genuspedagog tillsammans med elever i årskurs sju och åtta på Styrsöskolan runt genus och normer. Detta ledde till att man satte upp en pjäs ”Välkommen till Normfabriken”. I pjäsen förklaras och gestaltas begrepp som normer och status. Till filmen finns ett handledningsmaterial för lärare framtaget. Målgrupp år 6-9. Länk till filmen hittar du här  Länk till handledningsmaterial hittar du här
    • Olika.nu Här finns kunskapsgrund och praktiska tips och metoder – OLIKA har även utbildningar kring jämställdhet, normkreativitet, hur vi förebygger diskriminering och trakasserier. Mer information hittar du på den här sidan.
    • Boken I normens öga är ett metodmaterial som syftar till att ge pedagoger och annan skolpersonal möjligheter till att arbeta med normer och värderingar som stiftelsen Friends har tagit fram. Boken hittar du här.
    • Barnböcker som utmanar stereotyper med normkreativitet! Olika förlag
    • Verktygsboken Pralin: Verktygen, texterna och arbetssätten i den här boken är tänkta att användas av personal och elever i grundskolan för att arbeta praktiskt med jämlikhet och lika rättigheter. Texten är främst skriven som en handledning för personal även om vissa delar kan lyftas ut och användas direkt av och med elever.Verktygsboken PraLin, praktiskt arbete för lika rättigheter i skolan 
     • Lås Upp, normutmanade metoder är en sida med normkritiska metoder som öppnar upp för kritisk reflektion och diskussion kring ämnen relaterade till normer, mångfald, jämställdhet, rasism, diskriminering och rättigheter. Metoden har också verktyg för kartläggning, granskning och framtagandet av handlingsplaner som bidrar till förändringsarbete i den egna verksamheten inom de nämnda områdena. Här hittar du materialet.
     • BRYT ett metodmaterial om normer i allmänhet och heteronormen i synnerhet. Framtaget av Forum för levande historia RFSL Ungdom. Målgrupp: högstadiet, gymnasiet Här hittar du materialet
     • Genusfotografens material ”Vi har gott om bilder av hur könsrollerna ”ska” spelas. Bilder som begränsar oss. Som begränsar vår fantasi, våra föreställningar om vilka vi kan vara. Men vi kan skapa nya regler. Vi är mer formbara och föränderliga än vi tror. Att visa att det är möjligt ser jag som min främsta uppgift som genusfotograf. Att kittla fantasin.” Här hittar du materialet på Genusfotografens webbplats.