Lagen: Barnperspektiv på stadsutveckling

Den 1 januari blev barnkonventionen lag i Sverige. Lagen kommer prägla stadsutvecklingen genom att barnperspektivet kräver en större plats. I Göteborgs Stad har vi länge varit i framkant vad gäller barnperspektivet i stadsbyggandet. Hur går vi tillväga för att bygga en jämlik och hälsofrämjande livsmiljö för barn? Och varför bygger vi inte alltid för barns bästa? Mie Svennberg och Mariella Petersson arbetar med Göteborgs stadsutveckling och samtalar om vikten av att lyssna på barnen, om svårigheterna när perspektiv krockar och hur rymdraketer och stadsbyggande hänger ihop.


Längd: 18:27 min

Format: Film, samtal

Medverkande

Mie Svennberg, översiktsplanerare, Göteborgs Stad

Mariella Petersson, utvecklingsledare, Göteborgs Stad

Relaterade länkar

Barnkonventionen i Göteborg

Om arbetet med en ny översiktsplan

Om analysmodellerna Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys

Om arbetet mot hemlöshet


Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.