Om Glädje och utmaningar

Glädje och utmaningar är en serie träffar för föräldrar med barn i åldern 1-5 år. Träffarna leds av personal från förskolan. Det finns två olika grupper som går att delta i, dels finns en grupp för föräldrar till barn som är mellan 1-2,5 år samt en grupp för föräldrar som har barn mellan 2,5- 5år.

Upplägg

Glädje och utmaningar består av fem träffar där varje träff varar i två och en halv timma. Föräldraträffarna består av både information samt gruppsamtal och trettio minuter är avsatt till fikapaus.

Innehåll - Glädje och utmaningar 1 - 2,5 år

1. Tillit och trygghet – att lära känna sitt barns signaler och temperament
Vi samtalar om att barn har olika temperament och hur man kan stödja de barn som är försiktiga likaväl som de som är företagsamma. Vi pratar om hur man skapar tillit hos sitt barn och hur "trygghetsbandet" mellan förälder och barn utvecklas.

2. Inskolning – att stödja sitt barn som ska börja förskolan
Vi pratar om hur det blir för barnet att börja förskolan och vad man behöver tänka på som förälder och personal. Hur blir det för föräldrar som ska lämna sitt barn och vad kan det innebära? Vi pratar också om rutiner som kan underlätta för barnet när det börjar på förskolan.

3. Utveckling – språk, motorik och känslor
Här samtalar vi om hur vi som föräldrar tillsammans med förskolan kan underlätta och uppmuntra barnens språkutveckling och utvecklingen av deras motorik. Vi pratar också om hur vi stödjer barnen i att förstå och hantera sina känslor.

4. Leken – att hjälpa sitt barn att utveckla nyfikenhet och upptäckarglädje
Leken är sätt för barnet att utveckla sina sociala färdigheter och att möta jämnåriga. Vi diskuterar hur vi stödjer barnet att lyckas, hur vi uppmärksammar de initiativ barnet tar i till exempel leken och hur vi uppmuntrar då barnet gör bra saker. Uppmuntran och intresse för barnets aktivitet betyder mycket och stärker barnets självbild. Barn är olika och behöver olika form av stöd.

5. Föräldrar vägleder – om uppfostran och regler
Med uppfostran menar vi de förväntningar som vi som förälder förmedlar till våra barn och hur vi vägleder dem. Ett litet barn kan inte ta ansvar för sina handlingar eller beteende, det behöver vägledning för att utvecklas. Vid det här tillfället diskuterar vi hur vi vägleder våra barn på ett positivt sätt.


Innehåll Glädje och utmaningar 2,5 - 5 år

1. Stärk anknytningen – att ge sitt barn tid, omsorg och acceptans i den vardagliga samvaron
Vi pratar om hur man får tiden att räcka till. Att göra saker tillsammans med sitt barn i vardagen, till exempel att hjälpas åt att duka, laga mat och samtidigt prata om vad som hänt under dagen, stärker anknytningen.

2. Att ge sitt barn basal trygghet genom rutiner och förväntningar i vardagen
Vi diskuterar olika rutiner på förskolan och vad man kan ha för rutiner hemma för att vardagen ska fungera så bra som möjligt. Vi pratar också om rimliga förväntningar på våra barn och hur vi visar det.

3. Positiv självbild – att stödja barnets utveckling genom uppmuntran och beröm
Hur kan du som förälder stödja ditt barn genom att ge beröm och uppmuntran för att stärka barnet självbild? Det som uppmärksammas förstärks, både positiva och negativa saker. Fokus vid det här tillfället ligger på diskussioner kring hur vi kan förstärka det positiva.

4. Förmågan att motstå impulser - att hjälpa barnet att planera sitt handlande genom uppmaningar och ingripanden
Vi diskuterar hur vi som föräldrar kan stödja våra barn i att hantera sina känslor och träna på att förstå andras känslor. Vi pratar om hur vi kan ligga steget före i vissa sammanhang och hur vi kan vägleda barnen.

5. Social utveckling – att hjälpa sitt barn lära sig nya saker och att vara tillsammans med andra
Vi pratar om hur vi uppmuntrar barnets nyfikenhet och stödjer dess sociala utveckling. Hur introducerar vi som föräldrar barnet för nya saker och hur tränar man på att leka med andra barn? Vi lyfter diskussionen kring att barn är olika och att vi behöver möta barnen på olika sätt.

Vad säger föräldrar som har deltagit?

Att delta i en föräldragrupp kan vara positivt av många olika anledningar. Föräldrar som har deltagit i Glädje och utmaningar har bland annat beskrivit att de fått ökad kunskap om och förståelse för sina barn, fått ökad kontakt med pedagogerna på sitt barns förskola och skapat ett nytt kontaktnät med andra föräldrar.

Några föräldrar om vad som varit bra med att delta:

"Det var allt vi pratade om och jag har lärt mig mycket från andra föräldrar och personalen"

"Att ta del av andra föräldrars metoder och sätt att uppfostra sina barn, lösa situationer o.s.v. Detta har bara varit lärande och bra/positivt!"

"Viktigt att aktivt få tänka och sätta ord på hur vardagen med barn ser ut. Har hjälpt att utveckla och förbättra den vardagen."