Foto: DVO

Om projektet

EU-projektet Den visa organisationen har bedrivits inom äldreomsorgen i stadsdelen Norra Hisingen i Göteborg. Syftet har varit att utveckla processer och arbetssätt som bidrar till de övergripande målen: att verksamheten ska vara kompetensförsörjd och att arbetsmiljön bidrar till en god hälsa.

Projektet har finansierats av Europeiska socialfonden och Norra Hisingens stadsdelsförvaltning. Målgruppen har varit cirka 800 medarbetare och chefer inom äldreomsorgen. I första hand har projektet vänt sig till undersköterskor, vårdbiträden och ledare, men även sjuksköterskor, metodutvecklare, biståndsbedömare, omsorgshandledare samt administratörer och stabs- och stödfunktioner har deltagit i projektets aktiviteter. Projektet har pågått från 1 mars 2016 till 28 februari 2019.

Bakgrunden till projektet var konkreta behov och dagliga utmaningar som vi såg i verksamheten. Uppdraget blir allt mer komplext och vi behöver nya arbetsmetoder och sätt att organisera oss på för att kunna arbeta optimalt.

År 2035 väntas också bristen på gymnasialt vård- och omsorgsutbildade uppgå till cirka 160 000 personer, enligt SCB. Bristen uppges bero på ökad efterfrågan i äldreomsorgen och lågt intresse för utbildningen.

Visionen om Den visa organisationen

Projektidén växte fram ur visionen om en lärande organisation som en väg att förverkliga ”Den visa organisationen” - en handlingskraftig och attraktiv organisation som tar del av sina medarbetares samlade kompetens på bästa sätt.

DVO:s projektorganisation har haft i uppdrag att söka kunskap som kan omsättas i våra verksamheter för att de ska kunna utvecklas och möta framtida utmaningar och dem vi redan står inför, exempelvis bristen på utbildad personal och ökad andel omsorgstagare med multisjukdomar.

Samtidigt som vi har svårigheter att attrahera personal med rätt kompetens så ökar de administrativa arbetsuppgifterna på grund av ökad överordnad styrning och kontroll. Det i sin tur motverkar ambitionerna om ökad delaktighet i verksamhetens processer. Vi behövde hitta nya sätt att se på kvalitetsutveckling och kontroll inom äldreomsorgen samt arbetsmetoder som stärker personalens kompetens.

Projektet har genomsyrats av synen att alla är utvecklingsbara och kan bidra till den kollektiva intelligensen med sina kunskaper och förmågor. Detta har inneburit att vi försökt komma bort från de traditionella hierarkiska systemen och i stället se möjligheter att lära av varandra och fatta gemensamma beslut.

Styrgrupp och följeforskare

Projektets styrgrupp har bestått av bland andra stadsdelsdirektör, HR-chef, sektorschef för äldreomsorgen, områdeschef för särskilt boende, enhetschefer särskilt boende, undersköterska, representant från Pensionärsrådet Norra Hisingen och projektmentor.

Forskare har följt och utvärderat projektet och en mentor från Göteborgs Universitet har stöttat projektgruppen i arbetet.