Foto: Marit Lissdaniels

Elevhälsa

Den samlade elevhälsan finns på varje skola och ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas möjlighet att nå målen och stödja deras utveckling.

I skolors samlade elevhälsa ingår rektorer, specialpedagoger, kuratorer, psykologer, skolläkare och skolsköterskor. Rektorn ska tillsammans med elevhälsan och pedagogerna skapa en miljö som stödjer elevers kunskapande och utveckling.

Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande på individnivå, gruppnivå eller organisationsnivå. Förutom att stödja barn och elever också stödja personalens arbete med elever och elevernas arbetsmiljö.

Samlad elevhälsa 

I och med skollagen (2010:800) som började tillämpas den 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Den samlade elevhälsans insatser regleras av Skollagen och Göteborgs stads egna riktlinjer.

Socialstyrelsen och skolverkets vägledning

Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs stad

Så arbetar vi

Center för Skolutveckling stödjer, stimulerar, utvecklar och ordnar kompetensutveckling för den samlade elevhälsan i Göteborgs stad. Vår arbetsgrupp består av en skolhälsovårdsöverläkare och tre utvecklingsledare.

Vi arbetar på konsultativ basis på uppdrag av skolors rektorer. Som rektor, personal inom skolan eller elevhälsan är du välkommen att kontakta oss för samtal om elevhälsans utveckling på er skola. Vi formar vårt stöd och insatser utifrån era behov.

Vi arrangerar såväl yrkesspecifika utbildningar som insatser riktade till elevhälsan som helhet. Det kan vara mötesplatser, konferenser och workshoppar, till exempel på temat hälsofrämjande förhållningssätt, MI eller hälsosamtal.

Kalendarium

Center för skolutvecklings arbetsgrupp för den samlade elevhälsan samordnar och ingår också i ett stort antal nätverk och arbetsgrupper inom Göteborg, Västra Götaland och nationellt. Vi samverkar också med organisationer, myndigheter och institutioner som arbetar med barn och ungdomar, hälso- och sjukvård samt utbildning.

Stöd till den samlade elevhälsan

Center för skolutveckling stöder den samlade elevhälsan att arbeta hälsofrämjande, till exempel genom att erbjuda utbildningar i hälsofrämjande förhållningssätt. 

Psykologiska insatser

Skolpsykologerna har möjlighet att få fortbildningar på olika teman, som till exempel om förhållningssätt, hälsa och lärande.

Psykosociala insatser

Skolkuratorerna har möjlighet att delta i de mötesplatser som arrangeras regelbundet av Center för skolutveckling. På mötesplatsen får de möjlighet att lyfta viktiga frågor och samtala med sina kollegor.

Den samlade elevhälsan ordnar också fortbildningar på olika teman.

Specialpedagogiska insatser

Center för skolutveckling kan ge stöd inom området specialpedagogik och inkluderande lärmiljöer genom: 

  • Utveckling av olika arbetsformer och arbetssätt
  • Hur skolledaren kan leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn/ elever i deras lärandemiljö
  • Kunskap om alternativa verktyg

Om du vill ha råd och stöd till din stadsdel, skola eller förskola kan du kontakta:

Kontakta oss
Utvecklingsledare Marie Olander

Medicinska insatser

De medicinska insatserna inom elevhälsan utförs av skolsköterskor och skolläkare i stadens förvaltningar och är ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete på skolorna.

Det här är medicinska insatser:

  • Vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
  • I samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa
  • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • Bevaka elevernas vaccinationstäckning enligt Folkhälsomyndighetens vaccinationsprogram
  • Bidra med medicinsk kunskap inför arbetsmoment som är förlagda ute i verksamheter och vid yrkesvägledning
  • Ta till vara kunskap om elevernas hälsa i skolans arbete.

Metodhandboken

De medicinska insatserna som beskrivs i Göteborgs Stads metodhandbok är ett viktigt verktyg och ledningssystem för de medicinska insatserna. 

I metodhandboken hittar du bland annat basprogram för hälsobesök, metoder och rutiner för skolsköterskans och skolläkarens arbete samt rutiner för samverkan. Metodhandboken ingår som en del av Göteborgs stads ledningssystem för hälso- och sjukvård.

Metodhandboken finns tillgänglig på den gemensamma pedagogiska plattformen Hjärntorget under aktiviteten CFS Skolhälsan. Om du jobbar inom Elevhälsans medicinska insats i Göteborgs Stad och vill ha tillgång till Metodhandboken ska du kontakta din medicinskt ledningsansvariga, MLA, som gör en beställning åt dig. 

Metodhandboken för friskolor och andra kommuner

För dig som inte arbetar i Göteborg Stads skolor finns metodhandboken till försäljning. Kostnaden är 2400 kronor exklusive moms per år. Din prenumeration faktureras i november (du betalar i efterskott för innevarande år).

Beställ metodhandboken via det här formuläret

När du som extern användare har fyllt i beställningsformuläret får du ett mejl med en inbjudan och en länk till Hjärntorget. Klicka på länken för att komma till webbsidan med rubriken ”Inbjudan till CFS Skolhälsan”.
Välj ”Skapa nytt konto”. Fyll i dina uppgifter, välj ett lösenord och memorera det. Klicka sedan på ”Skapa konto”. Nu har du ett konto på Hjärntorget och tillgång till aktiviteten CFS Skolhälsan! 

Så här gör du när du loggar in nästa gång
Gå till hjarntorget.goteborg.se, klicka på ”Ping Pong Annat konto” och skriv in ditt användarnamn och lösenordet som du valde.

Om du får problem med din inloggning, meddela oss genom att svara på mejlet med din inbjudan till Hjärntorget.

Formulär avbeställning Metodhandboken

Kontakta oss
Skolhälsovårdsöverläkare Lena Simonson Garsbo 
Utvecklingsledare Maria Amström

Elevhälsans upptaktsdag 2018

Årets upptaktsdag för elevhälsans professioner ägde rum den 10 september på Svenska mässan. Här nedan uppdaterar vi löpande föreläsarnas presentationer från dagen. 

Torkel Klingberg: Hjärna, gener och jävlar anamma

Eva Hjörne: Elevhälsoarbete i praktiken

Ing-Marie Wieselgren, Helena Orrevad: Metodstöd

Anders Hansen: Hjärngymnastik (em)

Anna Jensen, Nina Åkesson: Hälsopepp (em)

Petter Iwarsson: Samtal i skolan (em)

Katarina Årenberg, Rickard Holmgren: Elevens hälsa i fokus (em)

Jan Mellgren (em)