Foto: Marie Ullnert

Trivsel & trygghet

Att du som elev känner dig trygg och trivs på vår skola är centralt för ditt välbefinnande och för att du ska kunna nå målen för din utbildning. Vi satsar mycket på hälsofrämjande och förebyggande insatser, men också på att snabbt agera om något händer. I vår Likabehandlingsplan- och plan mot kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar.

Lika värde
Vi utgår från att alla människor har samma värde. Alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet och uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder har samma rättigheter och ansvar i skolan.

Medinflytande
Elevinflytande är en grundpelare i arbetet för en trivsam skolmiljö. I klassrummet skall du känna att du är en del i lärandet. Du kan alltid fråga läraren eller någon annan vuxen om du har funderingar över något. Under raster kan du vara i skolans bemannade uppehållsrum där du kan fika, spela pingis, bordsfotboll, kortspel och biljard.

Nolltolerans
Bräckegymnasiet har nolltolerans mot droger och våld. Vi samarbetar bland annat med polis, socialtjänst, ungdomsmottagningar och Mini-Maria för att elever med behov ska få hjälp på bästa sätt.

Försäkring
Skolan har en olycksfallsförsäkring som gäller om du råkar ut för en olycka på skolan eller på din praktikplats. Försäkringen gäller även när du är hemma, dvs. dygnet runt.