Verklighetslabb Göteborg

Digitalisering, elektrifiering, automatisering och den nya trenden delningsekonomi innebär nya möjligheter för framtida hållbara transportlösningar. Genom att utreda och testa förutsättningarna för ett verklighetslabb för självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar vill vi även stärka verklighetslabbet som metod.

De nya teknikerna kring självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar behöver testas i den komplexa verkligheten, för att vi ska förstå hur de bäst kan implementeras. Med ”verklighetslabb” menar vi att tester sker i ”vanlig miljö” med ”vanliga användare” så att teknik, affärsmodeller och regelverk utvecklas, testas och demonstreras i ett ”verkligt” sammanhang.

Detta projekt avser att stärka och utveckla den befintliga tekniska och organisatoriska plattform som tas fram inom Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden med flera satsningar, så att verklighetslabb får en stark och bärkraftig introduktion i Sveriges innovationssystem. Därmed kan vi öka kraftsamlingen hos ledande aktörer och sänka trösklarna för att snabbare nå huvudmålet; att göra Sverige ledande inom smarta hållbara transporter. Göteborgsregionen har ambition att bilda modell såväl nationellt som globalt och i förlängningen attrahera industriella aktörer och kompetens till regionen och till Sverige.

Förstudien ska identifiera de huvudfaktorer som behövs för att verklighetslabb med självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar ska bli verklighet. Målet är även att identifiera de förutsättningar som krävs för att ett verksamhetslabb ska kunna leda till en varaktig implementering av smarta hållbara transporter i stor skala och med kraftfull internationell spridning. Förstudien har samlat kunskap och erfarenheter från pågående verklighetslabb i Göteborg (som exempelvis DriveMe och ElectriCity) men också studerat många internationella exempel. I bred samverkan inom staden och med olika innovationsaktörer har vi skapat samsyn, perspektivförståelse och arbetat fram en grundläggande struktur för begreppet verklighetslabb.

Projektet har också byggt vidare på den molnbaserade infrastruktur (cloud), som utvecklats inom Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden och verkat för att sprida och genomföra aktiviteter för att bidra till att fler verklighetslabb startar.

Projektet koordineras av Göteborgs Stad (trafikkontoret) och förstudien "Verklighetslabb Göteborgsregionen för självkörande, delade, elektriska fordon i systemlösningar" genomförs av forskningsinstitutet Viktoria Swedish ICT med stöd från Vinnova och pågår under 2016 och 2018.

Finansieras av Vinnova.


Projektet drivs av Trafikkontoret.