AD Aware Traffic Control

Den globala digitaliseringstrenden ger nya möjligheter för väghållande myndigheter att utveckla sina tjänster för ett förbättrat trafikflöde. Projektet AD Aware Traffic Control har undersökt förutsättningarna för digitaliserad trafikstyrning för uppkopplade och självkörande fordon med trafikkontroll baserat på olika informationsflöden.

Göteborgs Stad var en projektparterna tillsammans med Ericsson, Carmenta och Trafikverket. AD Aware Traffic Control delfinansierades av Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden och koordinerades av Volvo Car Corporation.

Projektet, som pågick från november 2016 till juni 2017 har undersökt möjligheter och utmaningar för trafikreglering till städer och regioner, inklusive förslag på roller och ansvarsmodeller för involverade aktörer (OEM, myndigheter med flera).

Inom projektet har ett gränssnitt föreslagits i en demo. En informationsflödesmodul för implementering i molnbaserad miljö har tagits fram, där information från ett flertal olika publika och privata källor samlats upp och sammanställts.

I slutrapporten redogörs för möjligheter och utmaningar för trafikkontroll av självkörande fordon, samt förslag på roller och ansvarsmodeller. Rapporten inkluderar även förslag på funktionalitet och interface för myndighetsbaserad trafikkontroll. I rapporten lyfts behovet av utvecklingen av affärsmodeller som är kopplade till datautbyte mellan olika aktörer, vilket bedöms som avgörande för utvecklingen av nya tjänster på området.


Väghållande myndigheter kan vinna på utbytet av data, både i rollen som tillhandahållare av tjänster men även som förvaltare och operatörer av infrastruktur. Från ett stadsperspektiv så kommer den teknologiska utvecklingen kunna bidra till mer effektiva trafiklösningar i gaturummet.

Mer om projektet på Drive Swedens webbplats

Slutrapport AD Aware Traffic Control


Projektet finansierades genom Vinnovas innovationsprogram Drive Sweden.