Fem organisationer får Riktat stöd 2020, beslut 19 december 2019

Publicerad 20 december 2019

Nu har det första beslutet om fördelning av den nya stödformen Riktat stöd kommit. Den 19 december beslutade kulturnämnden att bevilja stöd till fem organisationer.


Riktat stöd inrättades som en ny stödform efter beslut i kulturnämnden 2018-05-22, och träder i kraft från och med år 2020. Beslutet innebar att Verksamhetsstödet delades upp i två stödformer – Verksamhetsstöd och Riktat stöd – i syfte att öka tydlighet och transparens i kulturstödsformerna.

Verksamhetsstöd är den ordinarie stödformen för årsbaserat stöd och kan sökas, bedömas och beviljas enligt en lika hantering och med armlängds avstånd i konkurrens med andra sökande. Riktat stöd kan ges till organisationer där Göteborgs Stad har ett specifikt intresse, som hindrar beslut enligt principen om armlängds avstånd och lika hantering i förhållande till andra sökanden.

Kulturnämnden beslutade under samma möte vilka organisationer som ska hanteras i stödformen Riktat stöd: Angereds Teater, Göteborgs Interreligiösa Center, West Pride, Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum (Maritiman), Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) och Barnteaterakademin.

Inför 2020 mottog kulturförvaltningen ansökningar från de sex organisationerna om sammanlagt 19 014 000 kronor. Sista ansökningsdag var 3 juni 2019.  Vid nämndmötet 19 december 2019 beviljade kulturnämnden stöd om sammanlagt 12 935 000 kronor till fem av organisationerna.

Kulturnämnden avvaktar kommunstyrelsens beslut avseende ”Utvärdering av förutsättningarna för Göteborgs Interreligiösa Center att bedriva sin verksamhet samt av Göteborgs Stads stöd till centret” innan beslut om fördelning av stöd till Göteborgs Interreligiösa Center fattas. Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att återkomma i ärendet.

Följande organisationer/verksamheter har beviljats stöd: 

Angereds Teater: 7 300 000 kr
West Pride, år 3 av 3: 1 109 000 kr
Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum: 3 430 000 kr
Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA), år 2 av 3: 621 000 kr
Barnteaterakademin, år 1 av 3: 475 000 kr

Totalt: 12 935 000 kr