Granskning och beslut


När du har skickat in din ansökan ska den granskas och bedömas. Det är utredare på Kulturstöd som gör det, tillsammans med en referensgrupp. Vem som fattar beslut om vem som får stöd varierar mellan olika stödformer. För vissa är det kulturförvaltningen, för andra är det politiker i kulturnämnden som tar beslut.

När du skickat in din ansökan granskas och bedöms den av utredare på Kulturstöd. En referensgrupp ger råd. 

Ansökningar om kulturstipendium och arbetsstipendium för författare granskas av sakkunniga. Resultatet av granskningen används som underlag för att besluta vem som får stöd. 

Information om vilka som fått stöd tidigare

Bedömning av ansökan

När vi bedömer din ansökan utgår vi från våra bedömningsgrunder. Bedömningsgrunderna är baserade på politiskt beslutade riktlinjer som är framtagna för Göteborgs Stad. Det handlar om till exempel Jämlik Stad, Göteborgs Stads kulturprogram och stadens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet. 

Varje ansökan måste inte uppfylla alla bedömningsgrunder helt och hållet. Det vi tittar på är helheten i varje sökomgång.

Bedömningsgrunder

Konstnärliga kvaliteter

I den här kategorin bedömer vi flera olika aspekter. Till exempel tittar vi på projektets eller verksamhetens konstnärliga bakgrund och meriter, inklusive de medverkandes erfarenheter. Vi lägger stor vikt vid den konstnärliga idén och hur den kommer till uttryck i genomförande och sammanhang. Vi tittar också på om projektet eller verksamheten vidgar kulturutbudet. Det kan handla om att projektet utvecklar det konstnärliga uttrycket inom sin genre eller utmanar genom nya perspektiv.

Målgruppsarbete och publika aspekter

Här tittar vi på hur projektet eller verksamheten aktivt arbetar för att nå sin målgrupp och publik. Det kan handla om val av plats, format eller kanaler.

Delaktighet

Vi bedömer vilken möjlighet invånare i staden har att delta i projektet eller verksamheten eller utöva konst och kultur genom det. Vi bedömer också hur projektet eller verksamheten arbetar med att inkludera och tillgängliggöra konst och kultur för alla oavsett förutsättningar.

Geografisk spridning

Här tittar vi på hur projektet eller verksamheten når ut i stadens olika stadsdelar och områden. Det kan handla om hur projektet eller verksamheten planerar att samverka med till exempel fria aktörer, institutioner, stadsdelar, organisationer eller skolor.

Ekonomi och andra resurser

Här bedömer vi hur projektets eller verksamhetens samlade resurser klarar av att möta de konstnärliga och publika ambitionerna. Grunden för bedömningen är budget och finansieringsplan, i förhållande till projektets utformning och tidsplan. Vi bedömer också vilka samarbeten, kompetenser, upparbetade nätverk och andra resurser som kan bidra till att projektet eller verksamheten uppnår sina ambitioner.

Tre prioriterade perspektiv

I allt vårt bedömningsarbete tar vi särskild hänsyn till tre prioriterade perspektiv:

 • Nationella minoriteter
 • Jämlikhetskvaliteter (jämställdhet och mångfald)
 • Barn och unga

Referenspersoner och sakkunniga

För att bedöma de ansökningar som kommer in tar Kulturstöd hjälp av referenspersoner och sakkunniga. De är personer som har särskild kunskap inom olika konst- och kulturområden. De har en rådgivande roll och fattar inte beslut.

Referenspersoner 2023-2024

 • Arjumand Carlstein: Projektstöd (konst, konsthantverk), Utvecklingsstöd
 • Lis Hellström Sveningson: Verksamhetsstöd och Projektstöd (teater)
 • Jonas Ingvarsson: Verksamhetsstöd och Projektstöd (litteratur)
 • Sarah Melin: Verksamhetsstöd och Projektstöd (dans)
 • Carina Petersson (Ateljéstöd)
 • Anna Storåkers: Verksamhetsstöd och Projektstöd (musik)
 • Lis Svensson Brandberg: Produktionsstöd för film och rörlig bild, Verksamhetsstöd och Projektstöd (film)

Sakkunniga för kulturstipendier och arbetsstipendium för författare 2024

 • Dorna Aslanzadeh (bildkonst och foto)
 • Malin Bogholt (bildkonst och foto)
 • Lis Hellström Sveningson (teater och dans)
 • Jonas Ingvarsson (litteratur)
 • Annie Johansson (konsthantverk)
 • Lisa Lindén (film)
 • Per Anders Nilsson (musik)

Beslut

Det varierar mellan olika stödformer vem som fattar beslut om vem som får stöd. För vissa av stöden är det politikerna i kulturnämnden som fattar beslut. I andra fall är det kulturförvaltningen. Då är det tjänstepersoner som fattar beslutet.

Kulturförvaltningen fattar beslut om:

 • Ateljéstöd
 • En snabb slant
 • Innovativa utvecklingsprojekt inom film, tv och rörlig bild (söks hos Lindholmen Science Park)
 • Produktionsstöd för film och rörlig bild
 • Projektstöd
 • Projektstöd Pronto
 • Utjämningsbidrag

Kulturnämnden fattar beslut om:

 • Kultur- och författarstipendier
 • Riktat stöd
 • Utvecklingsstöd
 • Verksamhetsstöd