Till sidans huvudinnehåll

Bygga nytt och bygga till

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Affärs- eller kontorshus

Du behöver bygglov för att bygga ett nytt affärs- eller kontorshus.

Altan, terrass och uteplats

En altan är en plattform för utevistelse. Hur du bygger din altan spelar roll för om du behöver bygglov eller inte.

Attefallshus eller komplementbyggnad

Att bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus (Attefallshus) på 30 m² är bygglovsbefriat men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

Attefallstillbyggnad

En mindre tillbyggnad på max 15 kvadratmeter räknas som en attefallsåtgärd och kräver inte bygglov. Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Avfallshantering, miljöskåp och sopskåp

Vad det är för typ av avfallsanläggning spelar roll ifall du behöver söka bygglov eller inte.

Balkong

Bygglov krävs om balkongen ändrar byggnadens utseende.

Brygga

Bygglov krävs inte för mindre bryggor men du måste alltid ansöka om dispens från strandskyddsbestämmelser.

Ekonomibyggnader

Bygglov behövs inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs varken bygglov eller anmälan.

En- eller tvåbostadshus

Ett nytt en- eller tvåbostadshus, alltså en villa, kräver alltid bygglov.

Flaggstång och mast

Flaggstång kräver inte bygglov. Mast kräver bygglov.

Friggebod

Du behöver oftast varken söka bygglov eller göra en anmälan för att bygga en Friggebod.

Garage, carport och utfart

Garage och carport behöver oftast bygglov. Utfart kräver inte bygglov.

Inglasning av balkong

Inglasning av balkong kräver bygglov både för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus.

Kolonilott

Vill du bygga nytt, bygga till eller förändra din byggnad på din kolonilott? Då kan du behöva både tillstånd och bygglov. Här kan du läsa om hur du går tillväga.

Nytt flerbostadshus

Om du vill bygga ett nytt flerbostadshus behöver du alltid bygglov.

Parkering

Parkeringsplatser kräver ofta bygglov.

Pergola

En pergola är bygglovsfri så läng den inte skyddar mot yttre klimat. Pergola är ett växtstöd som ofta kombineras med en spaljé.

Pool

Pool kräver inte bygglov. Om du vill ansluta din pool till det kommunala VA-nätet behöver du göra en anmälan.

Skärmtak och parasoller

Skärmtak kräver vanligtvis bygglov eftersom det är en tillbyggnad. Skärmtak på en- och tvåbostadshus är dock bygglovsbefriade, under vissa förutsättningar. Parasoller kan kräva bygglov.

Solenergianläggningar - solceller, solpanel och solfångare

Det finns flera saker som spelar in ifall du behöver söka bygglov för att montera solenergianläggningar såsom solceller, solpaneler eller solfångare. Förutom bygglov finns det andra regler att ha koll på till exempel färg och hur de får placeras.

Plank, mur, staket och skyddad uteplats

Om du behöver bygglov för plank, mur, staket eller stängsel beror på hur högt och tätt du bygger.

Takkupa och takfönster

Takkupa kräver antingen bygglov eller kan klassas som en Attefallsåtgärd och är då anmälningspliktig. Takfönster kräver oftast bygglov.

Takterrass

Nya takterrasser ska vara väl utformade och anpassade efter byggnadens förutsättningar och arkitektur.

Trappa

Trappa behöver oftast inte bygglov men det kan krävas inom detaljplanerat område. En trappa inomhus är anmälningspliktig.

Uterum och inglasad altan

Uterum så som till exempel en inglasad altan kan kräva bygglov eller klassas som attefallsåtgärd.

Tillbyggnad

Tillbyggnad kräver antingen bygglov eller kan klassas som attefallsåtgärd.

Fler åtgärder för dig som företagare

${loading}