Till sidans huvudinnehåll

Solenergianläggningar - solceller, solpanel och solfångare


Det finns flera saker som spelar in ifall du behöver söka bygglov för att montera solenergianläggningar såsom solceller, solpaneler eller solfångare.

När du ska anlägga solceller, solpaneler eller solfångare

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Du behöver vanligtvis inte bygglov för solceller, men det finns fall då det behövs. Behovet av bygglov påverkas bland annat av typ av solceller, var de placeras och vilka bestämmelser som gäller för din byggnad.

  Vår guide med stödjande frågor hjälper dig att ta reda på om du behöver ansöka om bygglov:

  Behöver jag bygglov för solceller?

  1. Placeras solcellerna på en byggnad eller är de fristående?

  Det behövs sällan bygglov för fristående solceller. Dessa behöver du bara bygglov för om de räknas som en byggnad. Om det under de fristående solcellerna skapas ett utrymme för vistelse som är minst 1,7 meter högt i någon del så är det en byggnad.

  Du kan behöva bygglov om solcellerna placeras på en byggnad, läs vidare under punkt 2. Ligger byggnaden inom ett planlagt område?

  2. Ligger byggnaden inom eller utanför ett planlagt område?

  Du behöver aldrig bygglov för solceller om byggnaden ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

  Ligger byggnaden inom områdesbestämmelser behöver du ansöka om bygglov om bestämmelserna reglerar att det krävs bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende.

  Du kan behöva bygglov om solcellerna ligger inom område med detaljplan, läs vidare i punkt 3, monteras solcellerna utanpå taket eller fasaden?

  Vad är en detaljplan är och vad gäller för just din fastighet?

  3. Monteras solcellerna utanpå taket / fasaden eller är de integrerade?

  Du behöver söka bygglov för integrerade solceller som ersätter tidigare tak- eller fasadmaterial. För en- och tvåbostadshus finns det ett par undantag från kravet på bygglov. Ansök om bygglov för att ta reda på om undantagen gäller i ditt fall.

  Du kan behöva bygglov om solcellerna monteras utanpå taket eller fasaden, läs vidare i punkt 4, följer solcellerna byggnadens form?

  4. Följer solcellerna byggnadens form?

  Du behöver bygglov för solceller som inte följer byggnadens form, till exempel om solcellerna har en annan vinkel än takets lutning.

  Du kan även behöva bygglov om solceller som följer byggnadens form, läs vidare i punkt 5, du behöver ansöka om bygglov om.

  5. Du behöver ansöka om bygglov om:

  Är svaret ja på någon av ovanstående punkter behöver du troligtvis bygglov. Skicka in en ansökan till stadsbyggnadsförvaltningen, så bedömer en handläggare om du behöver bygglov, eller om du kan återta ansökan. Du har möjlighet att återta din ansökan om handläggaren kommer fram till att solcellerna inte innebär att byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt. Det kostar inget att återta ansökan.

 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Checklista för solpanel/solcellsanläggning

  Handlingar som du ska skicka in för bygglov för solpanel/solcellsanläggning

  • Fasadritningar i skala 1:100 Fasadritningar visar husets fasader sedda rakt framifrån. Ritningarna ska vara detaljerade med varje enskild solpanel inritad och ha korrekta proportioner. Redovisa fasadritningar av huset från alla relevanta väderstreck.

  • Sektionsritning i skala 1:100 Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom huset. Avstånd med tak och panel ska framgå på sektionsritning.

  • Planritningar i skala 1:100 Planritningen ska visa en takplan över byggnaden med varje solpanel inritad i detalj.

  • Situationsplan i skala 1:400 Situationsplanen visar byggnaden i sitt sammanhang och hjälper oss att förstå vilken byggnad ansökan gäller. Den kan se ut på olika sätt, så länge den är tydlig. Du kan till exempel använda ett flygfoto eller en vanlig karta. Markera den aktuella byggnaden tydligt på situationsplanen.

  • Produktblad/detaljritning Produktblad eller detaljritning som visar hur solpanelerna ser ut i detalj.

  Fler handlingar kan behövas

  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. Nedan har vi listat exempel på handlingar som ofta behövs vid nybyggnad av flerbostadshus. Vi kontaktar dig om fler handlingar behövs.

  • Antikvariskt utlåtande Om fastigheten omfattas av bevarandeprogram behövs ett antikvariskt utlåtande. Utlåtandet ska ta ställning till ett bearbetat förslag gällande utförande och tillvägagångssätt. Utlåtandet bör beskriva hur den planerade förändringen påverkar byggnadens kulturhistoriska värden och vilka konsekvenser den planerade förändringen får.

  • Mer detaljerad information Om fastigheten ligger inom riksintresse för totalförsvaret vill Försvarsmakten ha följande:
  • Information om märke/fabrikat för både inverter och EMC-prestanda. Försvarsmakten vill ha information om vilka standarder tillverkarna följt.
  • All detaljinformation som finns tillgänglig om solcellsanläggningen. Exempelvis, finns det optimerare? Om ja, är de separata eller inmonterade i inverter? Vilka EMC-standard uppfyller anläggningen? Matar anläggningen ett låg- eller högspänningsnät? Hur ser kabeldragningen på DC-sidan ut?
  • Geografisk placering, storlek och höjd.
 3. 3

  Ansök om bygglov

  Har du kommit fram till att du behöver ansöka om bygglov för att sätta upp solceller?

  Här ansöker du om bygglov för solceller

 4. 4

  Behöver du göra en anmälan?

  Du kan ibland behöva göra en anmälan, även om bygglov inte behövs. Det behöver göras om solceller påverkar bärande konstruktion, det vill säga om solcellernas tyngd gör att taket måste förstärkas, eller om placeringen påverkar brandskyddet på så sätt att Räddningstjänstens insats förhindras.

  Efter anmälan behöver du invänta startbesked från stadsbyggnadsnämnden, innan du börjar bygga.

   Här gör du en anmälan för solceller

Övriga tillstånd och regler

Montering av solceller ska alltid följa ”Råd och anvisning 122” från Räddningstjänsten.

Projektering och installation av solcellsanläggningar och batterilagersystem 

Utformning och placering av solceller

Hur solceller utformas och placeras påverkar hur byggnader ser ut och upplevs. Solceller bör:

 • vara samlade i ett eller flera sammanhållna block.
 • ha samma uppbyggnad som fasaden, exempelvis att solcellernas ytterkant ligger i linje med ytterkant på fönster och/eller dörrar.
 • vara tydligt indragna från gavel, takfot och nock (innanför takets ytterkanter), så att tak-/fasadmaterial under solcellerna alltid framträder.
 • ha samma färg som takmaterialet.
 • ha ramar som inte är synliga.

Illustration av hus med solpanel på taket

Exempel på solpaneler i samma färg som takmaterialet. Solpanelerna är samlade i ett block och tydligt indragna från gavel, takfot och nock.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}