Till sidans huvudinnehåll

Nytt flerbostadshus


Om du vill bygga ett nytt flerbostadshus behöver du alltid bygglov.

Handlingar som du ska skicka in för nybyggnad av flerbostadshus

checklista för nybyggnad av flerbostadshus

 • Ritningsförteckning
  Ritningsförteckningen är en sammanställning av ritningar och handlingar som ska användas i byggprojektet. Där ska revideringar och datum för senaste version anges.

 • Normal nybyggnadskarta 1:400
  En normal nybyggnadskarta innehåller aktuella planbestämmelser och detaljerad information om tomten/fastigheten. Här visar du var huset är placerat i förhållande till andra byggnader och tomtgränser samt infartsväg.  Här beställer du normal nybyggnadskarta .

 • Fasadritningar 1:100
  Fasadritningar visar husets fasader sedda rakt framifrån. Förutom att visa fasadens utseende visar de marknivån, viktiga mått och vilka material och kulörer som ska användas. Vid en bygglovsprövning är det viktigt att se hur byggnaden passar in i sitt sammanhang. Detaljer som till exempel balkonger, fönsterkarmar och plåtarbeten är viktiga för helhetsupplevelsen av fasaden. Ritningarna ska vara detaljerade och ha korrekta proportioner. Redovisa fasadritningar av huset från alla relevanta väderstreck.

 • Sektionsritning 1:100
  Sektionsritningen är ett vertikalt snitt genom huset. Den visar bland annat våningsplan, rumshöjder och taklutning och behövs för att kunna bedöma byggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektionsritningen är också viktig för att förstå hur byggnaden förhåller sig till marken.

 • Planritningar 1:100
  Planritningen är ett horisontellt snitt genom huset. Den visar bland annat planlösningen, viktiga mått, hur huset kan möbleras och var fönstren är placerade.

 • Markplaneringsritningar 1:400
  En markplaneringsritning visar hur marken kring byggnaden ska se ut, med höjder, in- och utfarter, parkeringsmöjligheter och murar. Ritningen ska visa alla nya och befintliga byggnader, med plushöjd för färdigt golv (+FG). Finns det byggnader som måste rivas så ska de markeras.

 • Kontrollansvarig
  En kontrollansvarig (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, bland annat genom att hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att den som är KA inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierade KA i vår  e-tjänst för bygglov  eller på  Boverkets webbplats  (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta den KA du vill anlita innan du anmäler vem som är KA i ditt ärende.

 • Beskrivning av avfallshantering
  Beskriv i text och på ritning hur du ordnar insamling av avfall med plats för sortering av olika fraktioner. Läs mer på goteborg.se om val av avfallsinsamlingssystem

 • Mobilitets- och parkeringsutredning
  En mobilitets- och parkeringsutredning visar det parkeringsbehov som ska täckas inom fastigheten. Läs om parkeringspolicy och parkeringstal.

Fler handlingar kan komma att behövas

 • Bullerutredning
  Bullerutredning behövs om det finns planbestämmelser om buller. Utredningen ska då visa om förslaget uppfyller detaljplanens bullerbestämmelser. Den behövs också i ett bullerutsatt område utanför detaljplanerat område .

 • Dagsljus- och solljusredovisning
  Dagsljus och solljus är tekniska egenskapskrav som ska redovisas inför startbesked, men ibland behöver vi redan inför bygglov utreda förutsättningarna för startbesked. Exempelvis om byggnaderna är höga, ligger tätt eller har stora balkonger. Läs om hur du gör en dagsljusredovisning och hur du beräknar dagsljus på Boverkets webbplats.
 • Brandskyddsbeskrivning
  Om det finns brandkrav som påverkar utformningen som prövas i lovet, ska de tas upp i brandskyddsbeskrivningen. Exempelvis beskrivning av räddningsvägar och uppställningsplatser och principer för utrymning från byggnad.

 • Ytsammanställning
  Ytsammanställningen är en sammanställning av alla ytor och dessa ska redovisas i byggnadsarea (BYA), bruttoarea (BTA) och öppenarea (OPA).

Handlingar du behöver skicka in för startbesked

 • Förslag till kontrollplan
  Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (s.k. byggherre) ska, med stöd av den som är kontrollansvarig, ta fram ett förslag till kontrollplan.
 • Konstruktionsdokumentation
  Konstruktionsdokumentation är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet.
 • Konstruktionsritningar
  Konstruktionsritningarna ska visa huset uppbyggnad. Ritningarna ska innehålla tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan samt sektion genom grund, vägg, bjälklag och tak.
 • VA-anslutning (kopia på beställning)
  Du behöver beställa VA-anslutning hos förvaltningen Kretslopp och vatten om du ansluter kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet.  Så här ansöker du om VA-anslutning

 • VVS-ritningar
  VVS-ritningarna ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

 • Energiberäkning
  Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer.
 • Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och projekterings-PM geoteknik
  Beskrivning av de geotekniska förhållandena med ett grundläggningsförslag för aktuell byggnad. Det geotekniska PM:et ska tas fram av en sakkunnig.

 • Fuktsäkerhetsbeskrivning
  I en fuktsäkerhetsbeskrivning beskrivs vilka åtgärder som görs för att hantera fuktproblematiken från byggskedet fram till färdig byggnad.

 • Brandskyddsbeskrivning
  Ett dokument som beskriver hur byggnadstekniska brandskydd och brandskyddsinstallationer fungerar. Brandskyddsdokumentet ska också innehålla ritningar som visar tekniska brandskyddsåtgärder.

 • VA-situationsplan
  VA-situationsplan med redovisning av dagvattenhantering, det vill säga hur du tar hand om regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

Ansök om bygglov

Du kan välja att ansöka via vår e-tjänst eller på en vanlig ansökningsblankett. Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. Om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker behövs en fullmakt. 

E-tjänst och ansökningsblankett för bygglov

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}