Till sidans huvudinnehåll

Attefallstillbyggnad


En mindre tillbyggnad på max 15 kvadratmeter räknas som en attefallsåtgärd och kräver inte bygglov. Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.

Steg för steg rubrik

 1. 1

  Ta reda på vad som gäller för attefallstillbyggnad

  Attefallstillbyggnad på max 15,0 m²

  En tillbyggnad på befintligt en-eller tvåbostadshus på upp till 15 kvadratmeter räknas som en attefallsåtgärd och kräver inte bygglov men du behöver göra en anmälan.

  Du får bygga till ett en- eller tvåbostadshus (men inte ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad) med 15,0 kvadratmeter bruttoarea (en volymökning). Bruttoarea är den area som räknas till utsida fasad på byggnaden. Om det är flera våningar räknas ytan för alla våningsplan in. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter.

  Alltså kan du välja att göra tillbyggnaden i två våningar och då till exempel bygga maximalt 7,5 kvadratmeter i varje våningsplan. Du kan inte dela upp den bygglovbefriade tillbyggnaden i flera tillbyggnader och den får bara byggas en gång.

  Godkännande från granne närmare 4,5 meter från tomtgräns

  Tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg.

  Du kan placera en tillbyggnad närmare tomtgräns än 4,5 meter, men du måste då ha ett skriftligt godkännande från granne / grannar som äger grannfastigheten mot vilken byggnaden hamnar för nära, och att stadsbyggnadsnämnden ska anse att placeringen är lämplig. Granne / grannar ska skriva sin namnteckning, namnförtydligande och fastighetsbeteckning på enkel nybyggnadskarta, plan- sektion- och fasadritningar.

  En byggnad bör inte placeras närmare tomtgräns än 1,0 meter, eftersom man ska kunna underhålla byggnaden från den egna fastigheten.

  Gränsar din tomt mot ett naturområde som inte är detaljplanerat kan kommunen eller annan ägare till marken godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Äger kommunen din granntomt behöver du kontakta exploateringsförvaltningen för ett skriftligt godkännande. Du kontaktar dem via bygglovsremiss@ exploatering.goteborg.se I mejlet bifogar du en enkel nybyggnadskarta med måttsatt placering av byggnad. Godkännandet ska sedan redovisas till stadsbyggnadsförvaltningen när du skickar in din anmälan.

  Avståndet till järnväg ska vara minst 30 meter, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

  Får strida mot detaljplan

  När du bygger en bygglovbefriad attefallsåtgärd kan du bortse från detaljplanens bestämmelser. Det innebär till exempel att det är möjligt att bygga på ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) och byggnads area får vara större än tillåten area enligt detaljplanen.

  Tänk på att:

  • Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner, samt 30 meter från järnväg, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner.
  • Tillbyggnaden får inte vara högre än nockhöjden, det vill säga högsta nivån på taket, på bostadshuset.
  • Du ska anmäla till stadsbyggnadsförvaltningen och invänta ett startbesked innan du börjar bygga.

  Då krävs bygglov

  Bygglov krävs om:

  • ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
  • bostadshuset ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
  • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

  Du måste göra en anmälan

  En bygglovsbefriad tillbyggnad kräver anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen.

  Uppfylla krav för bostad

  Om tillbyggnaden är en del av bostadshuset ska den uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler (BBR). I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav. För komplicerade tillbyggnader kan du behöva anlita en kontrollansvarig som tar fram en kontrollplan för projektet.

 2. 2

  Gör en anmälan

  När du anmäler en bygglovbefriad tillbyggnad (Attefall) ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov.

  Anmäl Attefallsåtgärd tillbyggnad

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}