Till sidans huvudinnehåll

Altan, terrass och uteplats


En altan är en plattform för utevistelse. Hur du bygger din altan spelar roll för om du behöver bygglov eller inte.

När du ska bygga en altan, uteplats eller terrass

En altan kan vara fristående eller sitta ihop med en byggnad. Den vilar antingen direkt eller med stöd på underliggande mark. Den kan vara öppen men kan också helt eller delvis omges av staket, räcke, plank eller mur. Hur din altan byggs spelar roll för om du behöver bygglov eller inte.
 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Inglasad altan eller uterum

  En inglasad altan kräver oftast bygglov eller anmälan. 

  Bygglovsbefriad altan

  Du behöver inte bygglov för en altan vars golv är lägre än 0,6 meter över mark, oavsett var på tomten du placerar den. Även en högre altan kan byggas utan bygglov om samtliga punkter nedan är uppfyllda:

  • Altanen tillhör ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus (Attefallshus). En gäststuga eller en byggnad som utan lov tagits i anspråk som bostad (till exempel ett förråd som ändrats till bostad) omfattas inte av undantaget från lov.
  • Altanen ligger i direkt anslutning till ett en- eller tvåbostadshus, eller ett komplementbostadshus (Attefallshus) och maximalt 3,6 meter från fasaden.
  • Altanen inte är högre än 1,8 meter i någon del. Höjden räknas från markens lägsta nivå längsmed altanens utsida till altanens högsta punkt. Om altanen har ett tätt staket, plank eller mur så räknas det in i höjden.
  • Altanen placerats minst 4,5 meter från gräns.
  • Altanen placerats närmare gräns än 4,5 meter och berörda grannar godkänner det. Altanen får dock aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg.

  På Boverkets webbplats kan du läsa mer om bygglovbefriad altan. 

  Illustration som visar en altan som är max 0,6 meter över marken. En person står på altanen.

  Illustrationen visar en altan som är max 0,6 meter ovanför marken och som därför inte behöver bygglov.

  Altan utanför detaljplanerat område

  För altan utanför detaljplanerat område krävs inget bygglov under förutsättning att:

  • det inte är en altan som hänger samman med en byggnad och som har ett användbart utrymme under sig. Med användbart utrymme menas utrymme som är minst 1,7 meter högt och möjligt att gå in i, eller om det kan uppfattas som ett sådant utrymme.
  • det inte är en fristående altan med ett användbart utrymme under hela eller delar av altanen.
  • det redan finns ett befintligt tak över altanen som du vill glasa in.

  Altan som kräver bygglov

  Om din altan inte uppfyller kraven för att vara bygglovsfri behöver du söka bygglov. 

  Du behöver oftast bygglov för altan om byggnaden ligger inom eller i anslutning till ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt område, så kallat bevarandeprogram.

  Ta reda på om din byggnad omfattas av ett bevarandeprogram.

  Altan som går ut från ett hus. Under altanen är det utgrävt och en person står i utrymmet.

  Illustrationen visar en altan där golvet är max 0,6 meter över marken, men som är utgrävd under med ett utrymme på en höjd om 1,7 meter eller mer och som därför går att använda. Denna altan behöver därför bygglov.

  Illustration med altan högt över marken.

  Illustrationen visar en altan som är högt ovanför mark och under den finns ett användbart utrymme på en höjd om 1,7 meter eller mer. Altanen behöver då bygglov.

  Illustration av altan med ett tätt räcke

  Illustrationen visar en altan som inte har ett användbart utrymme under sig, men som har ett tydligt visuellt uttryck på grund av det höga, täta räcket, som ger intryck av att vara en del av huset. Altan behöver därför bygglov.

  Fristående altan

  Fristående altan kräver inte bygglov så länge den inte räknas som en byggnad. Byggnad blir det om det finns ett användbart utrymme under hela eller delar av altanen. Med användbart utrymme menas utrymme som är minst 1,7 meter högt och möjligt att gå in i, eller om det kan uppfattas som ett sådant utrymme.

  Även om den fristående altanen i sig inte kräver bygglov kan du behöva lov eller startbesked för andra åtgärder som görs i anslutning till altanen, till exempel plank, mur, staket eller pergola.

  En person står under en fristående altan. Illustration.

  Illustrationen visar en fristående altan som är högt ovanför mark och under den finns ett användbart utrymme på en höjd om 1,7 meter eller mer. Den fristående altanen behöver då bygglov.


 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Exempelritningar

  Exempelritning med checklista för altan

  Handlingar som du behöver skicka in när du söker bygglov för altan

  När du vill ha bygglov och startbesked för att bygga en altan, där golvet är högre än 60 cm över marken, behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa altanens placering mot husets fasad. Hela fasaden ska redovisas och altanen ska vara måttsatt i höjdled från marknivå.
  • Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den nya altanen. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.
  • Ritningar nuvarande utseende
   Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten.

   Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas hem till dig.

  • Kartutdrag eller enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Vanligtvis ska du skicka in ett kartutdrag men om altanen bedöms vara en tillbyggnad behövs en enkel nybyggnadskarta. Altanen räknas som en tillbyggnad om ett användbart utrymme skapas under altanen, som är minst 1,7 meter högt och möjligt att gå in i, eller om det kan uppfattas som ett sådant användbart utrymme Kartutdraget ska visa altanen inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.

   Beställ kartutdrag via vår e-tjänst .Du ritar själv in var altanen ska byggas i rätt skala. Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400 ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.

   Beställ enkel nybyggnadskarta . Du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst två vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

  Fler handlingar kan behövas

  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

 3. 3

  Ansökan om bygglov

  Ansök om bygglov för din altan

  Väljer du att ansöka via ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}