Till sidans huvudinnehåll

Attefallshus eller komplementbyggnad


Att bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus (Attefallshus) på 30 m² är bygglovsbefriat men du behöver göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

Komplementbyggnad på 30,0 m² - Attefallshuset

En komplementbyggnad kan till exempel användas som förråd, garage eller gästhus.

Komplementbostadshus

Om byggnaden ska användas för permanent boende, om du till exempel ska hyra ut huset som en extra lägenhet, kallas det komplementbostadshus. 

Bygglovsbefriad Attefallsåtgärd

Att bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus (Attefallshus) på 30,0 m²  är bygglovsbefriat. Det innebär att du kan bortse från detaljplanens bestämmelser och till exempel bygga på mark som inte får bebyggas enligt detaljplanen. Men du behöver ett startbesked innan du börjar bygga. Därför ska du skicka en anmälan med tillhörande handlingar till stadsbyggnadsförvaltningen. 

Det finns vissa undantag då du behöver ansöka om bygglov.

Får strida mot detaljplan

När du bygger en bygglovbefriad åtgärd kan du bortse från detaljplanens bestämmelser. Det innebär till exempel att det är möjligt att bygga på ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) och byggnadsarean får vara större än tillåten area enligt detaljplanen.

De gamla reglerna om bygglovbefriad friggebod, skärmtak med mera gäller fortfarande. Det är alltså möjligt att bygga både en friggebod på 15,0 m² och ett Attefallshus på 30,0 kvadratmeter, samt övriga gamla och nya bygglovbefriade åtgärder.

När du ska bygga ett Attefallshus

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Komplementbyggnad på 30,0 m² - Attefallshuset

  Du får bygga en eller flera komplementbyggnader, om totalt 30,0 m² byggnadsarea med 4 meter nockhöjd i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken. Arean räknas till utsida fasad på byggnaden. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Nockhöjd räknas alltid från medelmarknivån runt byggnaden. Byggnaden får användas till exempelvis garage, förråd, gäststuga eller liknande.

  Tänk på att:

  • Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner, se rubrik Granngodkännande från granne närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

  • Du måste placera byggnaden 30 meter från järnväg, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner.

  • Byggnaden får vara maximalt 4,0 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket.

  Bygglov krävs om:

  • ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

  • den ska användas som permanent bostad (komplementbostadshus) och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i miljöbalken.

  • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

  Komplementbostadshus på 30,0 m² - Attefallshuset

  Ett komplementbostadshus kan användas för permanent boende och hyras ut som bostad. 

  Du får bygga ett komplementbostadshus, om totalt 30 m² byggnadsarea med 4,0 meter nockhöjd i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken. Arean räknas till utsida fasad på byggnaden. Taksprånget får inte vara större än 0,5 meter. Nockhöjd räknas alltid från medelmarknivån runt byggnaden. Byggnaden får användas som permanentbostadshus med eget lägenhetsnummer.

  Tänk på att:

  • Byggnaden ska uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler (BBR). I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav.

  • Certifierad kontrollansvarig krävs för åtgärden. Läs om kontrollansvarig Boverkets hemsida.

  • Du måste placera byggnaden 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs att grannarna godkänner, se rubrik Granngodkännande från granne närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

  • Du måste placera byggnaden 30 meter från järnväg, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner.

  • Byggnaden får vara maximalt 4,0 meter i nockhöjd, det vill säga till högsta nivån på taket.

  När du anmäler en bygglovbefriad komplementbostadshus ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov.

  Bygglov krävs om:

  • ditt bostadshus är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område enligt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

  • den ska användas som permanent bostad (komplementbostadshus) och ligger inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övnings- och skjutfält, som är av riksintresse för totalförsvaret, enligt bestämmelser i miljöbalken.

  • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.

  Anmäl åtgärden till stadsbyggnadsförvaltningen

  Du behöver anmäla ditt bygge till stadsbyggnadsförvaltningen och få ett startbesked innan du kan börja bygga. När du anmäler en bygglovbefriad komplementbyggnad ska du bifoga samma handlingar, ritningar, kontrollplan och beskrivningar, som när du söker bygglov.

  Godkännande från granne närmare 4,5 meter från tomtgräns

  Komplementbyggnaden / komplementbostadshuset eller tillbyggnaden måste placeras minst 4,5 meter från gräns mot gata och väg.

  Du kan placera en byggnad närmare tomtgräns än 4,5 meter, men du måste då ha ett skriftligt godkännande från granne/grannar som äger grannfastigheten mot vilken byggnaden hamnar för nära, och att stadsbyggnadsnämnden ska anse att placeringen är lämplig. Granne/grannar ska skriva sin namnteckning, namnförtydligande och fastighetsbeteckning på enkel nybyggnadskarta, plan- sektion- och fasadritningar.

  En byggnad bör inte placeras närmare tomtgräns än 1,0 meter, eftersom man ska kunna underhålla byggnaden från den egna fastigheten.

  Gränsar din tomt mot ett naturområde som inte är detaljplanerat kan kommunen eller annan ägare till marken godkänna en placering närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Äger kommunen din granntomt behöver du kontakta exploateringsförvaltningen för ett skriftligt godkännande. Du kontaktar dem via bygglovsremiss@exploatering.goteborg.se I mejlet bifogar du en enkel nybyggnadskarta med måttsatt placering av byggnad. Godkännandet ska sedan redovisas till stadsbyggnadsförvaltningen när du skickar in din anmälan.

  Avståndet till järnväg ska vara minst 30 meter, om inte den som förvaltar järnvägen godkänner annat.

 2. 2

  Det här behöver du i din anmälan

  Handlingar du ska skicka in för startbesked för att bygga en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus

  Ta del av exempelritning med checklista för komplementbyggnad av Attefallshus

  När du vill ha startbesked för att bygga en ny komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus på max 30,0 kvm till ditt en- eller tvåbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningarna ska visa husets fasader från alla väderstreck. Ritningarna ska innehålla nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (NCS-kod).

  • Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel förråd, toalett et cetera. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut tillgänglighet. 

  • Sektionsritning i skala 1:100
   En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med komplementbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Här kan du beställa enkel nybyggnadskarta. Du ritar sedan själv in komplementbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst tre vinkelräta mått från komplementbyggnadens hörn till tomtgräns.

  • Förslag till kontrollplan
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. I enklare ärenden kan du själv ta fram en kontrollplan. Ta del av mall för enkel kontrollplan.

  • Konstruktionsritningar/teknisk beskrivning
   Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning. Exempel på tekniska lösningar är grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet.

  • Godkännande från grannar
   Om komplementbyggnaden placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter måste du få ett skriftligt godkännande från grannen/grannarna som äger fastigheten mot vilken komplementbyggnaden hamnar för nära. Grannen/grannarna ska skriva sin namnteckning och fastighetsbeteckning på samtliga ritningar. Om komplementbyggnaden placeras mer än 4,5 meter från samtliga tomtgränser behövs inget godkännande från grannar.

  • Redovisning av dagvattenhantering
   Redovisning av dagvattenhantering är en beskrivning av hur du tänker ta hand om ditt dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

  • Redovisning av brandavskiljning
   Redovisning av tekniska brandskyddsåtgärder mellan byggnader om avståndet är mindre än 8 meter. Kan ingå i teknisk beskrivning / konstruktionsritning.

  Om komplementbyggnaden ska användas som komplementbostadshus behövs dessutom:

  • Kontrollansvarig (KA)
   Om byggnaden ska användas som bostad krävs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  • Energiberäkning
   Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer. Energiberäkningen behövs bara om byggnaden ska användas som bostad.

  • Ritningar för ventilation, vatten och avlopp
 3. 3

  Gör en anmälan

  Gör en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen för att få ett startbesked.

  Om du kommit fram till att du behöver ansöka om bygglov gör du det på samma ställe.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}