Till sidans huvudinnehåll

En- eller tvåbostadshus


Ett nytt en- eller tvåbostadshus, alltså en villa, kräver alltid bygglov.

Innan du börjar bygga

Råd och regler till dig som planerar att bygga en ny villa, ett kedjehus eller radhus.

Handlingar du ska skicka in för bygglov för att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus

Ta del av exempelritning med checklista för nybyggnation av en- eller tvåbostadshus


 • Normal nybyggnadskarta i skala 1:400 Normal nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med huset inritat, i skala 1:400. Här beställer du normal nybyggnadskarta . Du ritar sedan själv in huset och måttsätter det. Rita även in minst tre vinkelräta mått från husets hörn till tomtgräns, samt ange husets höjd i plushöjd för den färdiga golvnivån. Eventuella murar och plank ska också ritas in.
 • Planritningar i skala 1:100 En planritning är en horisontell genomskärning av huset. Ritningarna ska visa alla våningsplan och vilka funktioner de olika rummen har, till exempel kök, sovrum, badrum et cetera. Planritningen över entréplanet ska vara möblerad och tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

 • Fasadritningar i skala 1:100 Fasadritningarna ska visa husets fasader från alla väderstreck. Ritningarna ska innehålla nuvarande och nya marknivåer från tomtgräns till tomtgräns, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (NCS-kod).Ange väderstreck på för fasaderna.

 • Sektionsritning i skala 1:100 En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset. Ritningen ska innehålla rumshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

 • Kontrollansvarig (KA) Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

Handlingar du behöver skicka in för startbesked för att bygga ett nytt en- eller tvåbostadshus

 • Förslag till kontrollplan Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

 • Konstruktionsdokumentation Konstruktionsdokumentationen är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. Förutsättningarna för takstolarnas dimensionering och utförande varierar till exempel beroende på hur många våningar huset ska ha eller om huset ska byggas i ett snörikt område.

 • Konstruktionsritningar Konstruktionsritningarna ska visa husets uppbyggnad. Ritningarna ska innehålla tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan, samt sektion genom grund, vägg, bjälklag och tak.
 • VA-anslutning (kopia på beställning) Du behöver beställa VA-anslutning hos förvaltningen Kretslopp och vatten om du behöver ansluta kommunalt dricksvatten, spillvatten eller dagvatten till din fastighet.Du kan beställa VA-anslutning här

 • Redovisning av dagvattenhantering Redovisning av dagvattenhantering är en beskrivning av hur du tänker ta hand om ditt dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

 • VVS-ritningar VVS-ritningar ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

 • Energiberäkning Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer.

 • Färdigställandeskydd (kopia på bevis) Ett färdigställandeskydd kan vara en försäkring eller bankgaranti. Den ska skydda dig som beställer byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan slutföra bygget. Ett färdigställandeskydd behövs inte om du bygger åt dig själv, om du är en näringsidkare som bygger och säljer huset när det är klart eller om stadsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov av ett färdigställandeskydd. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice om du vill veta om ett färdigställandeskydd krävs i just ditt ärende.

 • Projekterings-PM geoteknik Kortfattad beskrivning av de geotekniska förhållandena med ett grundläggningsförslag för aktuell byggnad. Geotekniskt PM tas fram av en sakkunnig.

 • Fuktsäkerhetsbeskrivning I en fuktsäkerhetsbeskrivning redovisas vilka åtgärder som görs för att hantera fuktproblematiken från byggskedet fram till färdig byggnad.

Mer information

Fler handlingar kan behövas Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Ansök om bygglov

Ansöka via vår e-tjänst

Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}