Till sidans huvudinnehåll

Tillbyggnad


Tillbyggnad kräver antingen bygglov eller kan klassas som attefallsåtgärd.

När du ska göra en tillbyggnad

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Tillbyggnad större än 15 kvadratmeter

  Större tillbyggnader kräver bygglov.

  Uppfylla krav för bostad

  Om tillbyggnaden är en del av bostadshuset ska den uppfylla alla krav som gäller för en bostad enligt boverkets byggregler (BBR). I BBR finns bland annat krav på tillgänglighet, rumshöjd, dagsljus, brandkrav och energikrav. För komplicerade tillbyggnader kan du behöva anlita en kontrollansvarig som tar fram en kontrollplan för projektet.

  Tillbyggnad som är max 15 kvadratmeter

  En mindre tillbyggnad som är max 15 kvadrat meter kan klassas som en attefallsåtgärd.

  Bygga en attefallstillbyggnad

 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Handlingar en- eller tvåbostadshus, mellan 15 och 30 kvm utan våtutrymme

  När du vill ha bygglov och startbesked för att göra en tillbyggnad på en- eller tvåbostadshus, mellan 15 och 30 kvm utan våtutrymme, behöver du skicka in handlingarna nedan.

  Exempelritning med checklista för mindre tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

  • Fasadritning i skala 1:100 Fasadritningen ska visa tillbyggnadens placering mot husets fasad. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas och tillbyggnaden ska vara tydligt markerad. Visa nuvarande och nya marknivåer, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (ev. NCS-kod).

  • Planritning i skala 1:100 En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den nya tillbyggnaden. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  • Sektionsritning i skala 1:100 En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset, som ska visa den nya tillbyggnaden med måttsättning. Ritningen ska innehålla våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

  • Ritningar nuvarande utseende Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan beställa bygglovhandlingar via bygglovarkivet.

  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400 Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Här beställer du enkel nybyggnadskarta. Du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst två vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

  • Förslag till kontrollplan Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. I enklare ärenden kan du själv ta fram en kontrollplan. Mall för enkel kontrollplan

  • Energiberäkning / redovisning av u-värden Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer. U-värden redovisas för respektive byggnadsdel på tillbyggnaden.

  Ta del av checklista för större tillbyggnad av en - eller tvåbostadshus (exempelritning saknas)

  Handlingar du ska skicka in inför bygglov för större tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus

  När du vill ha bygglov och startbesked för att göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus, med våtutrymme eller som är större än 30 kvm, behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Fasadritning i skala 1:100
   Fasadritningen ska visa tillbyggnadens placering mot husets fasad. Alla fasader som påverkas av tillbyggnaden ska redovisas och tillbyggnaden ska vara tydligt markerad. Visa nuvarande och nya marknivåer, takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer (ev. NCS-kod).

  • Planritning i skala 1:100
   En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa det befintliga huset och den nya tillbyggnaden. Ritningen ska vara måttsatt så att byggnadens sammanlagda area går att räkna ut.

  • Sektionsritning i skala 1:100
   En sektionsritning är en vertikal genomskärning av huset, som ska visa den nya tillbyggnaden med måttsättning. Ritningen ska innehålla våningshöjd, färdiga golvnivåer, takvinkel och marknivåer vid entréer.

  • Ritningar nuvarande utseende
   Fasad- och planritningar som visar hur huset ser ut idag. Ritningarna behöver inte vara skalenliga. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten. Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

  • Enkel nybyggnadskarta i skala 1:400
   Enkel nybyggnadskarta ska visa ett kartutdrag över aktuellt tomt med tillbyggnaden inritad, i skala 1:400 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor. Här beställer du enkel nybyggnadskarta. Du ritar sedan själv in tillbyggnaden och måttsätter den. Rita också in minst tre vinkelräta mått från tillbyggnadens hörn till tomtgräns.

  • Kontrollansvarig (KA)
   Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende.

  Handlingar du ska skicka in inför startbesked:

  • Förslag till kontrollplan
   Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras inför och under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. Den som själv bygger eller beställer byggnadsarbete (så kallad byggherre) ska med stöd av den kontrollansvarige, ta fram ett förslag till kontrollplan.

  • Konstruktionsdokumentation
   Konstruktionsdokumentationen är ett dokument som beskriver husets bärande konstruktion. Den ska innehålla förutsättningarna för dimensioneringen och utförandet. Förutsättningarna för takstolarnas dimensionering och utförande varierar till exempel beroende på hur många våningar huset har eller om huset ligger i ett snörikt område

  • Konstruktionsritningar
   Konstruktionsritningarna ska visa husets uppbyggnad. Ritningarna ska innehålla tekniska delar och viktiga byggnadsdetaljer. Fullständiga konstruktionsritningar omfattar grund-, bjälklags- och takplan, samt sektion genom grund, väg, bjälklag och tak.

  • Färdigställandeskydd (kopia på bevis)
   Ett färdigställandeskydd kan vara en försäkring eller en bankgaranti. Den ska skydda dig som beställer byggnadsarbete (byggherre) om byggentreprenören skulle gå i konkurs och inte kan slutföra bygget. Ett färdigställandeskydd behövs inte om entreprenadkostnaden understiger 10 prisbasbelopp, om du bygger åt dig själv, om du bygger till ett fritidshus eller om stadsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov av ett färdigställandeskydd. Kontakta kundservice på stadsbyggnadsförvaltningen om du vill veta om ett färdigställandeskydd krävs i just ditt ärende.

  • Redovisning av dagvattenhantering
   Redovisning av dagvattenhantering är en beskrivning av hur du tänker ta hand om ditt dagvatten, det vill säga regn- och smältvatten som inte kan tränga ner i marken.

  • VVS-ritningar
   VVS-ritningar ska visa installationer för vatten, avlopp, värme och ventilation.

  • Energiberäkning
   Energiberäkningen ska beskriva husets energianvändning, exklusive hushållsel. Med husets energianvändning menas byggnadens uppvärmning, tappvarmvatten och andra installationer såsom fläktar och motorer.

  Fler handlingar kan behövas

  Vi kan behöva fler handlingar för att kunna ta beslut om bygglov. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

 3. 3

  Ansök om bygglov eller gör en anmälan

  Ansöka via vår e-tjänst

  Väljer du att ansöka på vanlig ansökningsblankett vill vi att du skickar en omgång av alla ritningar i A3-format till oss. En fullmakt behövs om du anger att i ansökan att fakturan ska betalas av någon annan än den som söker bygglovet.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}