Till sidans huvudinnehåll

Takterrass

Nya takterrasser ska vara väl utformade och anpassade efter byggnadens förutsättningar och arkitektur.

Olika lösningar passar sig beroende på husets byggnadsstil, vilket kulturhistoriskt värde byggnaden har för området, med mera. Ibland är det på grund av huset eller dess omgivning inte lämpligt att bygga takterrass. Tak där takterrassen skulle bli väl synlig i stadsbilden och byggnader med höga kulturhistoriska värden, är ofta exempel på mindre lämpliga platser för takterrasser. Stadsbyggnadsförvaltningen gör en bedömning i varje enskilt fall.

Generella riktlinjer

Takterrasserna kan vara ett värdefullt komplement till bostaden, men det är viktigt att de placeras på rätt plats och med rätt utformning. Riktlinjerna nedan visar var och på vilket sätt som olika vistelseytor i taklandskapet kan vara möjliga.

 • Takterrassens storlek, utformning och placering måste utformas så att byggnadens utformning inte förvanskas eller innebär bekymmer för omgivningen.
 • Takterrassen bör i första hand placeras in mot sluten gård. Det är sällan lämpligt att placera takterrasser synligt mot gaturummet.
 • Takterrassen bör placeras i ett läge som är mindre synligt i stadsbilden och som inte är störande för omgivningen. Undvik takterrasser på höga hus vid smala gator.
 • En takterrass måste göras diskret och med god arkitektonisk anpassning till byggnaden. Om inte det är möjligt är takterrass inte lämplig på byggnaden.
 • På vissa byggnader är takterrasser inte möjliga på grund av att det påverkar byggnadens kulturhistoriska värde negativt.
 • Takterrasser som bryter takprofilen (det vill säga är mycket upp- eller utbyggda) är olämpliga.
 • Detaljer, färg och material måste anpassas till byggnadens utformning och eventuella kulturhistoriska värden.
 • I många fall krävs det att en takterrass är tillgänglig för rörelsehindrade. Kraven på tillgänglighet är ofta det som begränsar möjligheten till terrassbyggnation. Den tillgänglighetsanpassning som krävs kan innebära att det tillkommer trapphus eller hissar, vilket kan vara olämplig om de är främmande för byggandens gestaltning.

Att tänka på innan du ansöker

Takterrassen ska vara väl indragen i förhållande till takvinklar, takfot och utskjutande byggnadsdelar som trapphus, takkupor och gavlar. Detta är viktigt att ha med sig redan tidigt under byggplaneringen. Nedan följer ytterligare punkter som är bra att tänka igenom inför ansökan.

 • Hur hanteras gränsen mellan tak och fasad i förslaget?
 • Påverkas takets viktiga byggnadsdelar? Till exempel nock, takfot, eller andra framträdande element.
 • Kommer eventuella parasoller och växtlighet att bli synliga från gatunivå?
 • Kommer takterrassen innebära besvär för kringboende eller störa omgivningen?
 • Är terrassen tillgänglig, brandsäker och byggtekniskt lämplig (exempelvis lösning för avvattning)?
 • Finns det tekniska installationer som till exempel fläktaggregat i närheten av terrassen som kan påverka? Buller och lukt från till exempel en restaurang i byggnaden kan påverka miljön på terrassen negativt.

Ansök om bygglov

Ansök om bygglov för takterrass

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}