Till sidans huvudinnehåll

Takkupa och takfönster


Takkupa kräver antingen bygglov eller kan klassas som en Attefallsåtgärd och är då anmälningspliktig. Takfönster kräver oftast bygglov.

Bygga takkupa eller takfönster

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov

  Takkupor

  Takkupor räknas som en tillbyggnad och kräver oftast bygglov.

  Bygglovsbefriade takkupor

  Om du ska göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus klassas det som en attefallsåtgärd och kräver inte bygglov.  

  Då behöver du inte bygglov:

  Du får bygga två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, som inte redan har takkupor, utan bygglov. Om det redan finns en takkupa får du bara bygga ytterligare en takkupa utan bygglov.

  Takkuporna får inte påverka den bärande konstruktionen. Takstolar eller andra bärande balkar får inte kapas. Det undviker du genom att till exempel placera takkupan mellan två takstolar.

  Anmälan och startbesked

  Anmälan och startbesked krävs alltid för bygglovbefriade takkupor

  Utformning

  Takkupans storlek får uppta högst halva takfallets längd som här räknas från gavel till gavel, inräknat eventuella taksprång. Se illustration nedan

  Skiss som visar en takkupas längd i förhållande till taketslängd

  Exempel takkupa

  Får strida mot detaljplan

  När du bygger en bygglovbefriad Attefallsåtgärd kan du bortse från detaljplanens bestämmelser. Det innebär till exempel att det är möjligt att bygga på ”prickad mark” (mark som inte får bebyggas) och byggnadsarean får vara större än tillåten area enligt detaljplanen.

  Bygglov krävs om:

  • ditt bostadshus är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område – se Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
  • detaljplanen för fastigheten säger att bygglov krävs för det som normalt är bygglovbefriat.
  • du ska bygga fler takkupor 
  • du ska bygga takkupor på annan byggnad än på ett en- eller tvåbostadshus.

   Takkupan ska vara indragen på takytan

  Takkupan ska vara tydligt indragen på takytan så att utsida fasad på takkupan inte är placerad i samma fasadliv som fasaden i våningen under. Om den inte är indragen är det inte en takkupa och då krävs det troligen bygglov.

  Illustration av takkupa som visar att takkupan måste gå in minst 0,5 från fasad

  Bygglov krävs ibland, till exempel vid kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

  Takfönster är inte en takkupa

  Ett takfönster är ett fönster som är inbyggt i taket och följer takets lutning. Det är inte en takkupa och räknas därför inte som en attefallsåtgärd. Ett litet takfönster med fönsterarea max 0,5 kvadratmeter kräver inte bygglov. Takfönster som är större än 0,5 kvadratmeter kräver bygglov om byggnaden ligger inom detaljplanerat område.

 2. 2
 3. 3

  Gör en anmälan eller ansök om bygglov

  Gör en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen för att få ett startbesked.

  Om du kommit fram till att du behöver ansöka om bygglov gör du det på samma ställe.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}