Verksamhetsstöd

De fria konst- och kulturverksamheterna i Göteborg med kontinuerlig verksamhet har möjlighet att få verksamhetsstöd för ett eller tre år.

Konstnärliga och kulturella verksamheter i Göteborg som är av mycket hög kvalitet och viktig för sina målgrupper kan få verksamhetsstöd. Stödet kan också ges till kulturverksamheter som bedöms vara särskilt kulturpolitiskt värdefulla för Göteborgs Stad. Stöd beviljas för ett eller tre år. Verksamhetsstödets regler och bedömningsgrunder följer Göteborgs Stads kulturprogram.

Längst ner på sidan kan du läsa kulturnämndens regler för verksamhetsstödet.

Ansök om verksamhetsstöd

Vem kan ansöka om verksamhetsstöd?

Det är de fria grupperna/verksamheterna med kontinuerlig verksamhet som kan få verksamhetsstöd. Det krävs en juridisk person eller enskild firma med F-skattsedel som huvudman. En juridisk person kan vara en ideell eller ekonomisk förening, stiftelse eller bolag. Verksamhet som saknar juridisk person har möjlighet att söka genom annan huvudman.

Vem kan inte ansöka om verksamhetsstöd?

 • organisationer som kan bära sin verksamhet ekonomiskt utan kulturstöd
 • verksamheter som huvudsakligen kan definieras som medieutgivning, såvida inte verksamheten har ett tydligt konstnärligt innehåll och en stark lokal förankring
 • verksamheter som huvudsakligen kan definieras som fritidsverksamheter
 • offentligt finansierade institutioner, förvaltningar eller bolag
 • Det går heller inte att söka verksamhetsstöd i efterhand eller för att täcka förlust

Hur mycket går det att ansöka om?

Det finns ingen beloppsgräns vid ansökan om Verksamhetsstöd. Medfinansiering bör sökas från fler finansiärer. Treåriga stöd räknas årligen upp med ett index.

Vilka bilagor ska lämnas in tillsammans med ansökan?

 • Verksamhetsberättelse och bokslut/årsredovisning samt revisionsberättelse föregående år
 • Kort beskrivning av verksamheten och budgetkalkyl för innevarande år
 • Framställan för kommande verksamhetsår – en tydlig verksamhetsplan som visar vilket innehåll man söker för samt ekonomisk kalkyl/budget
 • Aktuellt registerutdrag från Skatteverket

När kan du ansöka och när tas beslut?

Ansök senast kl 12 (mitt på dagen) måndag den 3 juni 2020. Var ute i god tid för ansökningssystemet kan bli överbelastat dagarna innan sista ansökningsdag. Beslut om Verksamhetsstöd fattas en gång per år i december 2020. Beslut om treåriga stöd gäller under förutsättning att staden inte drabbas av force majeure.

Information om när ansökan öppnar och när beslut tas

Vilka krav ställs på verksamheter som får stöd?

 • Om verksamheten förändras avsevärt måste det meddelas omedelbart.
 • Om verksamheten läggs ner eller om medel inte används till det som stödet var tänkt, ska stödet återbetalas.
 • Verksamheten ska meddela kulturförvaltningen när och var publik verksamhet äger rum.
 • I kommunikation kring verksamheten ska verksamheten ange att stöd har beviljats från Göteborgs Stad, enligt förvaltningens instruktioner (som verksamheten får i samband med att stöd beviljas).
 • Verksamheten ska redovisa stödet årligen enligt förvaltningens instruktioner (som verksamheten får i samband med att stöd beviljas).
 • Verksamheten ska anlita en auktoriserad eller godkänd revisor om stödet överstiger 300 000 kr.

Regler för verksamhetsstöd