Foto: Todd Arena

Fuktsäkerhet

Alla de barn och vuxna som är stadsfastighetsförvaltningens hyresgäster ska kunna verka och vistas i sunda, säkra och trygga miljöer. Fuktrelaterade skador och olämpliga materialval kan i många fall leda till olägenheter för hyresgäster samt till omfattande åtgärdsinsatser. För att minera risken för fuktrelaterade skador och inomhusmiljöproblem ska alla byggnader som uppförs i stadsfastighetsförvaltningens regi vara fria från riskkonstruktioner och skadlig fukt samt ha robusta och långsiktigt hållbara konstruktioner bestående av material med minimal negativ miljö- och hälsopåverkan.

För att nå målet ska stadsfastighetsförvaltningens metod för fuktsäker byggprocess användas under samtliga skeden av byggprocessen. Metoden bygger till stora delar på ByggaF men vissa modifieringar har gjorts. Metoden beskrivs i projektets Miljöplan och i GBP.

Syftet med att använda metoden är att fuktrelaterade frågor ska behandlas systematiskt och ingenjörsmässigt i rätt skede av byggprocessen. Genom att tidigt beakta risker och ”tänka efter före” ökar möjligheterna dels till att minimera fel under projekteringen och dels till att byggnaden kan uppföras och förvaltas på ett fuktsäkert sätt.

Här återfinns de mallar och rutiner som ska användas som hjälpmedel och för dokumentation. Metoden och övergripande fuktrelaterade krav återfinns i Miljöplanen (fliken Miljö) och tekniska fuktrelaterade krav finns i TKA Bygg (fliken Bygg).

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Fuktsäkerhet är Peter Jonsson.

Anvisningar för Fuktsäkerhet

Mallar för Fuktsäkerhet

Ändringshistorik för Fuktsäkerhet

_