Foto: Jenny Lööf

Övriga mallar, ramprogram och koncept


Här finner du ramprogram och koncept. Ramprogram för olika typ av byggnader beskriver vilka funktioner som en byggnad ska ha för att uppfylla verksamhetens behov. Här hittar du också rapporter och filer om våra konceptlösningar för boende med särskild service och vård-och omsorgsboenden för Göteborgs Stad.

Övriga mallar

För närvarande har vi inga övriga mallar att redovisa.

 

Ramprogram

I Göteborgs Stad finns ramprogram för förskole- och skolbyggnader och äldreboenden och BmSS. Ramprogram är först och främst ett stöd för kommunala verksamheter och stadsfastighetsförvaltningen när de tillsammans planerar nya eller ombyggda verksamhetslokaler. Ramprogrammen ger vägledning i hur lokaler och utemiljöer kan se ut i ny- och ombyggnader. Den hjälper verksamheterna att beskriva funktioner och användningsområden inför en byggnation.

Efter ett beslut i fullmäktige i februari 2024 har ansvaret för respektive ramprogram gått över från kommunstyrelsen till respektive nämnd. Flera av förvaltningarna håller på att ta fram nya versioner av sina ramprogram.
Vi uppdaterar när det kommer nya versioner.


 

Konceptlösning för äldreboenden

Koncept Äldreboende ska ses som ett stöd till bland annat enhetschefer från verksamheten, arkitekter och projektledare vid planering av nya äldreboenden. Målet med konceptet är att det ska fungera som ett hjälpmedel vid planering av äldreboenden. På den här sidan hittar du rapporten för Koncept Äldreboende samt en fil som innehåller modellerna i konceptet.

Tillsammans med Ramprogram för lokalutformning av äldreboende i Göteborgs Stad ska Koncept Äldreboende ge en god inblick i väsentliga aspekter, behov och kvaliteter på ett äldreboende. Ramprogrammet beskriver vad ett boende ska innehålla och konceptlösningen innehåller exempel på hur utformningen av äldreboenden kan lösas på ett övergripande sätt. Genom att visa ett flertal exempel på hur man kan planera ytor och funktioner ska rapporten och modellerna underlätta arbetet, bespara tid och säkerställa kvaliteten på nya projekt. Konceptlösningarna bygger på befintliga ramprogram samt tekniska krav och anvisningar (TKA) och ska användas i förstudier och tidiga skeden av nybyggnads- och större ombyggnadsprojekt. 

Konceptlösning för Boende med Särskilt Service

Koncept BmSS ska ses som ett stöd till bland annat enhetschefer från verksamheten, arkitekter, projektörer, projektledare, byggherrar, entreprenörer vid planering av nya bostäder med särskilt service. Målet med konceptet är att dokumentet ska fungera som ett hjälpmedel vid planering av BmSS. På den här sidan hittar du rapporten för Koncept BmSS samt en fil som innehåller modellerna i konceptet.

Tillsammans med Ramprogram för bostad med särskilt service ska den ge god inblick i väsentliga aspekter, behov och kvaliteter på ett BmSS. Ramprogrammet beskriver vad ett boende ska innehålla och konceptet innehåller exempel på hur detta ska lösas. Genom att visa ett flertal tydliga exempel på hur man yt- och funktionsmässigt kan lösa ett BmSS kan konceptet underlätta arbetet, bespara tid och säkerställa kvaliteten på nya projekt. Konceptlösningarna bygger på befintliga ramprogram samt tekniska krav och anvisningar (TKA) och ska användas i förstudier och tidiga skeden av nybyggnads- och större ombyggnadsprojekt. 

Konceptlösning för äldreboenden

Kontaktperson för konceptlösningar för äldreboende och boende med särskilt service är Morgan Andersson