Foto: Mostphotos

Producerat av oss

I en skola på vetenskaplig grund bidrar olika typer av publikationer till ny kunskap. Det material du hittar här är producerat av Center för skolutveckling och är ett underlag för reflektion, planering och förbättring.

Digitalisering

Rapport: Kartläggning av förskolans och skolans IKT-arbete i Göteborg

Diskriminering och kränkande behandling

Kränkande behandling eller mobbning - är det samma sak? En jämförelse mellan två elevenkäter

Ökar eller minskar mobbningen i skolan? (augusti 2017)

Rektorer och mobbning – diskussion inte nog (2016)

Mobbningens minsta gemensamma nämnare (2016)

Råd till skolor om mobbning (2016)

Bedömning av kränkningar (2015)

Inkludering och likvärdighet

Vad är egentligen inkludering? Det finns olika syn på vad inkludering är och hur vi erbjuder alla elever en likvärdig utbildning där de utvecklas så långt som möjligt. Och vilken betydelse har ledarskapet för att förskolan och skolan ska lyckas med inkludering?
I rapporten intervjuas förskolechefer, rektorer, specialpedagoger och lärare om ledarskap för en inkluderande verksamhet. I rapportens sista del finns också tips på framgångsfaktorer för att lyckas med inkludering. 

Rapport: Ledarskap för inkludering (2017)

Framgångsfaktorer för skolutveckling. Vi vet sedan länge att socioekonomiska faktorer påverkar både elevernas studieresultat och skolornas måluppfyllelse. Men internationella exempel visar att skolor i underprivilegierade områden kan lyckas bättre än genomsnittet, och att hög kvalité på undervisningen är det som gör störst skillnad. Rapporten visar vad vi genom forskningen vet om framgångsfaktorer för skolutveckling i underprivilegierade områden och ger tips om hur en skola konkret kan göra.

Rapport: Att höja kvaliteten på undervisningen i underprivilegierade områden (2017)

Inkludering, måluppfyllelse och frågan om vetenskapligt stöd

Rapport: Inkludering eller särlösning? Utvärdering av särskilda undervisningsgrupper (2011)

Rapport: Åtgärdsprogram - Mål eller medel? (2009)

Läs- och skrivutveckling

Förslag till kommungemensam strategi för att stärka arbetet med läs- och skrivutveckling
Förslaget till strategi har skrivits av Center för skolutveckling och har överlämnats till förskolenämnden, grundskolenämnden samt utbildningsnämnden för beslut om hur strategin ska användas i respektive skolform.

Läsa, skriva, räkna

Basfärdighet i praktiken - Utvärdering ur ett skolutvecklingsperspektiv av
satsningen på att läsa, skriva och räkna i Göteborg (2012)

Basfärdighet i fokus - Utvärdering ur ett skolutvecklingsperspektiv (2010)

Språkutveckling

Minskade klyftor mellan elevgrupper. Göteborgs kommun genomförde, under ledning av Center för skolutveckling, under läsåret 2015-2016 det tredje året i kompetensutvecklingsprojektet Reading to Learn. I projektet deltog cirka 50-55 lärare från grund- och gymnasieskolor i Göteborgs kommun. Rapporten visar att projektet hade en positiv effekt på elevers resultat såväl som på lärares lärande. Till exempel minskade klyftan mellan hög- och lågpresterande elevgrupper.

Rapport projektet Reading to learn, 2016/2017

Rapport projektet Reading to Learn, 2015/2016

Rapport projektet Reading to Learn, 2014

Underlag inför ny organisation 1 juli 2018

Center för skolutveckling fick under 2017 i uppdrag att ge en nulägesbeskrivning av Göteborgs Stads fritidshemsverksamhet, fritidsverksamhet, förskoleklassverksamhet och grundsärskola inför starten av nya förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen i juli 2018. Rapporterna är ett stöd i arbetet med att bygga en ny organisation inom de olika verksamheterna.

Rapport fritidshemsverksamheten
Rapport förskoleklassverksamheten
Rapport grundsärskola