En textsida där ordet leadership är markerat med orange färg. Foto: mostphotos.com

Ledarskap

Center för skolutveckling arbetar på olika sätt för att stärka ledare inom förskola och skola. Det handlar om lärarens och förskollärarens ledarskap för sina barn och elever, men också om förskolechefens och rektorns ledarskap över förskolan och skolan.

Kollegialt lärande

Kollegialt lärande är ett strukturerat förståelsefördjupande samtal mellan kollegor som tar sin utgångspunkt i vardagliga dilemman och utmaningar.

För att samtal kollegor emellan ska leda till lärande och utveckling behöver de vara strukturerade och utmana tänkandet. När du som pedagog analyserar och reflekterar behöver du koppla det till forskning och beprövad erfarenhet. Professionell samtalsledning och tillgång till pedagogisk forskning, till exempel genom samverkan med universitet eller högskola, blir då viktiga verktyg för skolans utvecklingsarbete.   

Skolutveckling sker i mötet mellan pedagogerna och barnen. Det finns forskning som visar att pedagogernas sätt att arbeta främst påverkas av deras egna erfarenheter från undervisningen och mötet med barnen och i samtal med kollegorna kring dessa erfarenheter.

Kollegialt lärande på skolverket.se

Center för skolutveckling anordnar olika aktiviteter på temat kollegialt lärande: 

  • Lärledarutbildning
  • Mötesplatser för utbildade lärledare
  • Utvecklingsträffar: Ledarskap för kollegialt lärande

Mötesplatser för utbildade lärledare

Mötesplatserna ger möjligheter till erfarenhetsutbyte och fördjupning inom lärledarskapet utifrån deltagarnas behov.

Mötesplatserna utgår från ett konstruktivistiskt förhållningssätt och kommer att i huvudsak att bestå av kollegialt lärande.

Stöd till ledare

Vi erbjuder stöd till rektorer och förskolechefer i att utveckla det pedagogiska ledarskapet, enskilt och i grupp. Vi träffas under ett antal tillfällen och utgår från de situationer som deltagarna tar upp från sin vardag och som har fokus på verksamhetens utveckling.

Utvecklingsprocesserna utgår från ett lärandebaserat perspektiv med fokus på kvalitet och strukturerade lärprocesser.

Stöd till arbetslagsledare

Vi erbjuder stöd till arbetslagsledare till att leda möten med kollegorna i arbetslaget. Vi tar i huvudsak fasta på hur förskolan och skolan är organiserad, olika mötens syfte och innehåll, mötenas upplägg samt hur vi skapar delaktighet, högt engagemang och välfungerande möten.

Vi använder olika samtalsmodeller som lärande samtal, föreställningskarta, reflekterande team, epa-modell och kollegahandledning.

Kontakta oss
Utvecklingsledare Per Fagerström