Vetenskapligt stöd

Center för skolutveckling samverkar med högskolor och universitet både i Sverige och internationellt.

Vetenskaplig grund i skolan

Alla barn och elever i Göteborgs samtliga skolformer ska mötas av en utbildningsverksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Center för skolutveckling samverkar med högskolor och universitet både i Sverige och internationellt.

På Center för skolutveckling arbetar sju lektorer, som utöver sin lärarbakgrund, har en forskarutbildning. Till lektorerna kan olika aktörer, som exempelvis nämnder, huvudmannens styr- och stödkedja, skolverksamheter och akademi, vända sig i olika frågor om arbetet med vetenskaplig grund i förskola och skola.

En del av lektorernas arbete sker i samverkan med universitetet. Lektorerna bedriver både egen forskning och deltar i forskningsprojekt tillsammans med forskare på universitet.

Praktiknära forskning

Praktiknära forskning syftar till att utveckla en förskola och skola på vetenskaplig grund där forskningen utgår från skolans eget behov av ny kunskap. Genom att studera den praktiska verksamheten kan forskaren utveckla tidigare teorier. Dessutom ska den praktiknära forskningen bidra till att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse.

Center för skolutvecklings lektorer har ett nära samarbete med Göteborgs universitet för att stödja praktiknära forskning inom samtliga skolformer i Göteborgs Stad.

Lektorer på Center för skolutveckling

Pernilla Andersson Varga

doktorsexamen 2014
Likvärdighet, språk- och kunskapsutveckling
Telefon: 031-367 04 21
Mobil: 070-254 15 10
E-post: pernilla.andersson.varga@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse berör språkets betydelse för lärande ur olika aspekter, och jag intresserar mig särskilt för skrivundervisning. Min pågående forskning handlar om handledarrollen i Läslyftet och om betydelsen av att lärare utvecklar ett metaspråk kring sin undervisning.

Jag är adjungerad lektor vid IDPP, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Avhandling:
Skrivundervisning i gymnasieskolan. Svenskämnets roll i den sociala reproduktionen

Vetenskapliga artiklar:

Kollegiala samtal som kontext för utveckling av lärares literacyförståelse

Writing for life? A case study of affordances of writing in four L1 upper secondary classrooms

Från samtalsledare till förändringsagent? Handledarens roll i läslyftet.

Spotlighting pedagogic metalanguage in Reading to Learn – How teachers build legitimate knowledge during tutorial sessions (för tillgång till hela artikeln, kontakta Pernilla Andersson Varga)

Skolverkets lärportal, Läslyftet, Tolka och skriva text, del 2: Vardagsspråk och skolspråk

Skolverkets lärportal, Läslyftet, Tolka och skriva text, del 4: Barn skriver

Skolverkets lärportal, Läslyftet, Tolka och skriva text, del 7: Didaktiska perspektiv på textarbete

Explicit undervisning stärker likvärdighet. Artikel i tidningen Svenskläraren nr 1 2020

Debattinlägg:

DN Debatt: "Ansvaret-ligger-pa-alla-amneslarare"

Aftonbladet Debatt: "Ditt jobb att förklara för eleverna, Skogstad"


Anna Backman

licentiatexamen 2018
Undervisning i förskolan
Telefon: 031-367 04 33
Mobil: 0720-22 73 32
E-post: anna.backman@educ.goteborg.se

Min forskning handlar om barns perspektiv på innehåll i bilderböcker, samt vad undervisning om innehåll i skönlitteratur och faktaböcker kan innebära i förskola. Ett särskilt intresse riktas mot läsaktiviteter om naturvetenskapliga innehåll och hur barn tolkar innehåll i faktaböcker som blandar fakta och fiktion i text och illustration.

På halvtid är jag forskarstuderande CUL-doktorand och arbetar den andra halvtiden som lektor på Center för skolutveckling i Göteborgs Stad, med inriktning mot förskola och de tidiga skolåren.

Licentiatuppsats: Med ljus på boksamtal om skugga (Backman, 2018)

Artikel i läslyftet för F-3: Boksamtal om kemiska och fysikaliska fenomen (2020)

Vetenskaplig artikel: Shadow in children’s picturebooks: highlighting children’s perspectives (2020)

Bokkapitel: Förskollärares egen forskning (2020)

Artikel i läslyftet för förskola: Boksamtal om naturvetenskap (2020)

Lisa Molin

licentiatexamen 2017
doktorsexamen 2020
Literacy och skolans digitalisering
Telefon: 031-367 04 03
Mobil: 070-761 28 58
E-post:  lisa.molin@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse handlar huvudsakligen om de villkor som finns i digitala lärmiljöer för utveckling av literacy, specifikt utveckling av kritiska förmågor i relation till digitala och multimodala texter. I nuläget är jag även involverad i praktiknära forskningsprojekt rörande translanguaging. Jag är också adjungerad lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP) vid Göteborgs universitet. 

Jag är också aktiv medlem i forskarnätverken:

Gothenburg Group 

TIMDA 

ARLE (SIG-TALE) 

Akademiskt forum för MIK-forskning 

Doktorsavhandling:
Kritiskt digitalt textarbete i klassrummet, Göteborgs universitet, 2020

Licentiatuppsats:
Literacypraktiker i det digitaliserade klassrummet

Vetenskapliga artiklar:

Students’ critical analyses of prominent perspectives in a digital multimodal text

Significant Structuring Resources in the Reading Practices of a Digital Classroom

Instructional challenges of incorporating aspects of critical literacy work in digitalised classrooms

Digitalt läromedel:

Digital kompetens för lärare (Gleerups)

Annika Hellberg

licentiatexamen 2014
Organisering och kvalitet i förskolan
Telefon: 031-367 04 34
Mobil: 0700-90 11 48
E-post: annika.hellberg@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse riktas mot organisering och kvalitet i förskola. Min licentiatuppsats handlar om barngruppsstorlekar i förskolan med specifikt syfte att studera när förskollärare beskriver att en barngrupp blir för liten och när en barngrupp upplevs bli för stor. Syftet var att bidra med kunskaper om förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekens betydelse för de egna arbetsvillkoren, samt för de villkor för barns möjligheter till lek, lärande och välmående i förskolan beroende på antalet barn i gruppen.

Licentiatuppsats: Förskollärares beskrivningar av barngruppsstorlekar i förskolan

Artikel i förskoleforum: Kvalitet kontra gruppstorlek


Susanne Staf

Doktorsexamen 2019
Likvärdighet, språk och kunskapsutveckling
Telefon: 070-265 65 70
E-post:  susanne.staf@educ.goteborg.se

Mina forskningsintressen rör språkets betydelse för lärande och elevers skriftspråksutveckling i alla ämnen. För närvarande deltar jag i ett forskningsprojekt där vi undersöker hur en långsiktig satsning på genrepedagogisk undervisning påverkar flerspråkiga elevers skriftspråksutveckling i so-, no- och svenska. Jag är adjungerad lektor vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession på Göteborgs universitet. 

Avhandling:

Skriva historia. Literacyförväntningar och elevtexter i historieämnet på mellan- och högstadiet. Göteborgs universitet, 2019.

Licentiatavhandling:
Att lära historia i mellanstadiet. Forskarskolan för Läs och Skrivutveckling, Stockholms Universitet, 2011.

Kapitel i vetenskaplig antologi:
Geografi- och historieämnenas literacy på prov: En kritisk analys av literacyförväntningarna i två nationella prov för samhällsorienterande ämnen för årskurs 9
Susanne Staf, Andreas Nord

Övriga publikationer:

Staf, Susanne. Literacy på prov – vilka förväntningar på ämnesliteracy signalerar det nationella historieprovet
för årskurs 9?  I: Ludvigsson, D., Andersson Hult, L., & Historielärarnas förening. (2021). Att bedöma i historieämnet : Perspektiv på historisk kunskap, bedömning och prov (Aktuellt om historia, 2020:1-2).

Att läsa och analysera noveller i årskurs 9. I: Bedömning i svenskämnet 7-9: Svensklärarföreningens årsskrift 2014.

En underlig men grym historia. Artikel i Svenskläraren nr 3, 2012.


Martin Tallvid

Doktorsexamen 2015
Digitalisering och IKT
Telefon: 070-720 64 61
E-post:  martin.tallvid@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse handlar om digitaliseringens konsekvenser för lärarens profession. Min pågående forskning inriktar sig mot digitala läromedel och särskilt adaptiva läromedel i matematik. Jag är adjungerad lektor vid it-fakulteten, avdelningen för lärande och it, Göteborgs universitet.

Avhandling:
1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring

Vetenskapliga artiklar:
Exploring the Relationship between Sanctioned and Unsanctioned Laptop Use in a 1:1 Classroom

Challenges in Mathematics Teachers' Introduction to a Digital Textbook: Analyzing Contradictions

Digital textbooks in mathematics education: teachers as active end-users and participants in design solutions

The paradox of differentiated instruction - a design trade off

Samtal om digitala läromedel:
Martin Tallvid deltog i ett samtal om framtidens digitala läromedel på Bokmässan 2020.
Inspelad version av samtalet

Mats Widigson

doktorsexamen 2013
Likvärdighet och social inkludering
Telefon: 031-367 04 24
Mobil: 070-259 03 20
E-post:  mats.widigson@educ.goteborg.se

Mitt forskningsintresse berör likvärdighet och skolans kompensatoriska uppdrag, och jag intresserar mig särskilt för inkluderingsfrågor. Jag är även intresserad av vad en skola på vetenskaplig grund innebär och är del i ledningsgruppen för praktiknära forskning inom det som kallas ULF-avtal (Utveckling, Lärande, Forskning), ett avtal som även Göteborgs Stad skrivit under.

Jag är adjungerad lektor vid SOCAV, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Jag är där kursansvarig för kursen LKK41N, Interkulturell pedagogisk kompetens.

Avhandling:
Från miljonprogram till högskoleprogram – plats, agentskap och villkorad valfrihet

Bokkapitel:
Widigson, M. (2010) Kunskapsstadens barriärer. Göteborg utforskat: studier av en stad i förändring. H. Holgersson. Göteborg, Glänta produktion: 203-208

Vetenskapsinformerade rapporter:
Ledarskap för inkludering - vad gör skickliga lärare som skapar en lärmiljö med hög inkluderingskapacitet? (Widigson, 2018)

Ledarskap för inkludering -vad kännetecknar en verksamhet med hög inkluderingskapacitet? (Widigson, 2017)

Att höja kvalitén på undervisningen i underprivilegierade områden (Andersson Varga, Staf & Widigson, 2016)

Ungas Medskapande: lärande av ungas erfarenheter. Widigson, M., Paulsson, L., Olofsson, G., Lorentzi, Å., & Allelin, M. (2015)

Debattinlägg:
Artikel i tidskriften Svenskläraren: En kunskapsstad med murar. 

Panelsamtal:
Mats Widigson deltog i ett panelsamtal om inkludering på Vetenskapsfestivalens digitala lärarkonferens 2020.
Inspelad version av samtalet 


Nätverket Lektorer i stadens tjänst

Lektorer som är anställda i Göteborgs Stad träffas regelbundet i ett nätverk för att utbyta erfarenheter och driva skolutvecklingsfrågor på vetenskaplig grund.

Vill du veta mer? Kontakta Mats Widigson

Bli forskarstudent

Vill du som förskollärare eller lärare fördjupa dig i din verksamhet och utveckla den genom att forska? Då kan du ansöka till att bli forskarstudent vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Det finns olika upplägg på CUL-utbildningen. Ett är att du blir anställd av Göteborgs universitet under utbildningstiden. Det andra är att din utbildning finansieras av din arbetsgivare. När arbetsgivaren betalar kallas du för kommunfinansierad forskare. Under utbildningstiden arbetar du då kvar på halvtid i din verksamhet och bedriver studier på halvtid.

Att skriva CUL-ansökan är ett ganska omfattande arbete. Lektorerna på Center för Skolutveckling kan ge dig som är anställd i Göteborgs stad råd och stöd kring ansökan.

Mer information om hur du ansöker på Göteborgs universitets webbplats

Delta i forskningscirkel

Att aktivt delta i en forskningscirkel är ett givande sätt att utvecklas i läraryrket. Det ger möjlighet att skapa beprövad erfarenhet. Tillsammans kan vi ta del av forskning och att tillsammans tänka på ett systematiskt och vetenskapligt sätt om skolans verksamhet och den egna undervisningen.

Center för skolutveckling erbjuder forskningscirklar för lärare och arbetslag i grundskola och gymnasieskola. I cirkeln jobbar vi med teoretisk fördjupning och praktisk tillämpning i vardagsarbetet, utifrån verksamhetens behov och lärarnas frågor. Forskarutbildade lärare är handledare.

Idén med forskningscirkel är:

  • Skolutveckling utifrån verksamhetens behov och lärarnas frågor
  • Större möjlighet till varaktigt utveckling än vid enstaka punktinsatser
  • Bygger på goda erfarenheter av arbete med forskningscirklar från förskola upp till gymnasium.

Cirklarna kan ha olika utgångspunkter och organiseras utifrån:

  • Lärare med specialintresse för ett visst tema
  • Arbetslag som formulerar problem utifrån praxis
  • Ämnesdidaktiska frågor

Vill du starta en forskningscirkel? Anmäl ditt intresse till oss!
E-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

Rapporter och annat material producerat av medarbetare på Center för skolutveckling