Matematik

Vi samordnar och stödjer ett lärande nätverk för matematikutvecklare i samverkan med Grundskoleförvaltningen.

Nätverk för matematikutvecklare

Nätverket för matematikutvecklare ska bidra till att undervisningen i stadens skolor utvecklas systematiskt utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Matematikutvecklarna är genom det centrala nätverket en aktiv part i Göteborg stads arbete för att öka kvaliteten i matematikundervisningen

Nätverket ger möjlighet att nyttja de olika kompetenser som finns bland matematikutvecklarna och bidrar till likvärdighet i ett 1–19 årsperspektiv. På nätverksträffarna ligger fokus på att utveckla kunskap genom kollegialt lärande inom gruppen, där alla deltagare utmanar varandra till att bidra. Extern expertis bjuds också in för att tillföra ny kunskap och nya infallsvinklar.

Nätverkets uppdrag

Nätverket i matematik ska

  • fördjupa, utveckla och skapa intresse för matematik och matematikens didaktiska frågor.
  • förankra nya riktlinjer från Skolverket, såsom nya kursplaner, bedömningsstöd och kompetensutvecklingsinsatser,
  • utgöra en arena för förståelsefördjupande samtal där vi tillsammans utvecklar nya kunskaper.
  • stödja utvecklingsarbeten i matematik
  • samverka inom nätverket för att utveckla uppdraget som matematikutvecklare i Göteborg

Kontakt

Utvecklingsledare Annette Mitiche