Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Center för skolutveckling stödjer Göteborgs förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i att utveckla utbildningen för nyanlända och flerspråkiga barn och elever.

Våra insatser utgår från Skolverkets vägledning och stöd för undervisning av nyanlända barn och elever samt från de lokala riktlinjer som tagits fram i staden. 

Skolverkets vägledning och stöd

Skolverket: Nyanlända barn och elevers utbildning

Skolverket: Stöd för nyanlända elever

Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i grundskolan i en rapport (2017): Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan

Göteborgs stads riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning

Riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning, grundskola

Riktlinjer för nyanlända elevers rätt till utbildning, gymnasium

Riktlinjer för nyanlända barns rätt till utbildning, förskola: Förskoleförvaltningen i samarbete med Center för skolutveckling arbetar nu med att revidera riktlinjerna för nyanlända barns rätt till utbildning i förskolan.

Utbildningar

Vi erbjuder utbildning för förskollärare och lärare som undervisar nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Läs mer om aktuella utbildningar i länkarna nedan. 

Basutbildning i svenska som andraspråk

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Reading to learn

Teachers college Reading and Writing Project

Nätverk nyanlända elever 

Nätverket för nyanlända elever ska stödja arbetet med att förverkliga de riktlinjer som Göteborgs stad har beslutat om. I nätverket deltar representanter från Center för skolutveckling, Grundskoleförvaltningens olika utbildningsområden och Språkcentrum. 

Nätverket ska:

  • Identifiera vad som behövs för att riktlinjerna ska kunna följas
  • Omvärldsbevaka kring nyanländas mottagande, introduktion, individuell planering och undervisning 
  • Dela erfarenheter
  • Föreslå kompetensutveckling för personal i skolan

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ordna kompetensutveckling för att stärka kvaliteten på utbildning för nyanlända. Ett antal kommuner har fått statsbidrag för en samordnare som organiserar Skolverkets kompetensutveckling. Laura Ruz Haglöf, Center för skolutveckling, är samordnare i Göteborgs stad.

På skolverket.se kan du läsa om riktade insatser för nyanlända

Studiehandledning på modersmål

Center för skolutveckling har i uppdrag från Grundskoleförvaltningen att utreda hur studiehandledning på modersmål kan utvecklas genom fjärrundervisning och digitalisering. Syftet är att höja kvaliteten på studiehandledningen samt att säkra elevers rätt till studiehandledning.

Uppdraget innebär bland annat att se hur studiehandledares och ämneslärares samverkan och arbetsformer kan utvecklas före, under och efter undervisningen med hjälp av digitala hjälpmedel. En annan del är att identifiera vilka metoder och vilket underlag som kan ingå i uppföljning och utvärdering av studiehandledning via fjärrundervisning.

Läs mer om studiehandledning på modersmål i Skolverkets stödmaterial: Studiehandledning på modersmålet– att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever


Kontakt

Utvecklingsledare Laura Ruz Haglöf

Lektor Mats Widigson

Utvecklingsledare Rickard Callenmyr (studiehandledning på modersmål)