En person bläddrar i en bok. Foto: Pixabay

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning

En språkutvecklande undervisning är inkluderande och gynnar alla elevers lärande. Center för skolutveckling stödjer språk- och kunskapsutvecklande undervisning i stadens förskolor och skolor genom utbildningar och nätverk.

Utbildningar

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Reading to Learn


Skriva sig till lärande, STL

Svenska som andraspråk

Teachers College Reading and Writing Project

Kontakt

Du hittar kontaktpersoner för respektive utbildning på sidan Utbildningar

Nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare

Språk-, läs- och skrivutvecklarnas nätverk, som samordnas av Center för skolutveckling, träffas regelbundet för att utbyta kunskaper och erfarenheter. De leder utvecklingsarbetet i sin förvaltning och handleder pedagoger i grundskolan och gymnasiet. 

Kontakt

Karin Olsson

Lisa Molin